A cent'annus, Trinity!

A cent'annus, Trinity!

Kwrite in TDETrinity Desktop Environment (TDE) est un'ambienti de scrivania po sistemas Unix/Linux, derivau de KDE 3.5 e nàsciu su 29 abrili 2010 candu KDE est lòmpiu a sa versioni 4, po fruniri un'ambienti bellu, arricu, cumpriu e stàbili. No est intra is prus famaus, poita ca sa parti manna de is distributzionis chi impreànt KDE funt coladas a is versionis noas, ma est possìbili a dda installai in calisisiat distributzioni Linux chena dificultadi manna.
Trinity tenit custa bisura nostàlgica chi at a praxi a is chi impreant Linux de diora meda e programas chi funt bessius stàbilis in annus de impreu e s'esperièntzia de impitadoris e programadoris.

Trinity at festau is 10 annus cun sa publicatzioni de una versioni noa, sa 14.0.8, chi arràngiat medas problemas de sa versioni in antis.

Is chi bolint proai TDE podint sighiri sa ghia de installatzioni po sa distributzioni insoru (o una chi dd'assimillat) o ndi scarrigai una chi dd'at sceberada cumenti pre-definida.

Cumenta