Web

Su domìniu .srd est arribadu a su cussìgiu de sa regione

.srdAmus giai chistionadu de sa batalla pro su domìniu .srd, unu trastu chi diat a agiudare sa Sardigna a istantargiare un'identidade digitale sua, comente ispricadu bene in custu artìculu in su situ de Filosofia de Logu.
A pustis de annos in ue s'idea est istètida agiumai de s'in totu innoriada, paret chi càncua cosa si movat me is ufìtzios de sa Regione Autònoma de Sardigna.

Etichetas

Instagram faghet dannu a is giovaneddas?

Immàgine de Sasin Tipchai pigada dae Pixabay

Is retzes sotziales ant cambiadu meda s'impreu de is tecnologias me is ùrtimos 10-15 annos, cun maneras noas de bìvere is raportos cun is àteras persones.
No faghet a nàrrere chi custu càmbiu siat de s'in totu negativu: is sotziedades càmbiant e tocat a èssere prontos a atzetare chi carchi cosa funtzionet a manera diferente cun su passare de su tempus. A bortas, però, tocat a èssere puru prontos a ammìtere chi una tecnologia est faghende prus dannu chi no profetu e custa podet èssere sa situatzione de Instagram, si una chirca interna at a èssere cunfirmada.

Etichetas

Ita est acontèssidu a Facebook su lunis passadu?

Immàgine de Rodrigo Joaquin Mba Mikue pigada dae Pixabay

Seguru, medas de nois si nde sunt acatados chi lunis passadu a incumentzare dae is 17:15 finas prus o mancu a sa 1:00 de note Facebook e totu is àteras aplicatziones de su pròpiu grupu (su Messenger, Whatsapp, Instagram e àteras) no fiant funtzionende. E in custu perìodu de tempus, su prus tempus longu de "bàscia" in s'istòria de Facebook, ddoe fiant problemas puru cun àteros servìtzios comente Telegram e Twitter. In s'incomentzu nde sunt essidas is ideas prus variadas pro ispricare s'acuntessimentu: atacu informàticu, infetziones de programmas malos, problemas de retze.
Andamus a bìdere in curtzu e cun faeddos fàtziles ite est acontèssidu de a beru.

OnlyFans bolet bandire sa pornografia

Stop. Immàgine de Hans Braxmeier pigada dae Pixabay

OnlyFans est una prataforma chi permitit a is impitadores suos de carrigare fotografias, vìdeos e àteros cuntènnidos e de ddos ofèrrere a pagamentu a is istimadores (is fans). Est essida famada pro ite ca unas cantas modellas dda impreant pro bèndere immàgines de is corpus issoro, màgines chi bortas medas figurant iscenas pornogràficas.

Su fogu at firmadu unu servìtziu mannu de "cloud"

Màgini de su fogu, pigada de su profilu Twitter de is pompieris de Strasburgo

In su note intre su 9 e su 10 de martzu in Strasburgo su fogu at fatu dannu a unu tzentru de datos de unu de is prus frunidores mannos de servìtzios de informàtica in sa nue (cloud computing). S'efetu de custu disacatu est chi unos cantos servìtzios e giassos web non sunt a disponimentu in custas ùrtimas dies. Custu pro ite ca su fogu at ispèrdidu una parte de is elaboradores e is tècnicos ant dèpidu istudare totu is àteros.

Vacinus contras a su COVID bèndidos a iscùsia

Immàgine de Markus Winkler dae Pixabay

Un'artìculu in su blog de Kaspersky nos faghet ischire chi cun sa pandemia de COVID-19 est incumentzadu unu mercadu cuadu in su web iscuru (dark web) in ue si bendent artìculos de protetzione, comente is mascareddas, e fintzas su vatzinu, cun prètzios chi andant dae 250$ a 1200$, o tzertificados farsos de vatzinu pro is chi bolent biagiare sena ddu fàghere.

No-Vax pigant po "chip 5G" unu distorsore pro ghitarra

Su schema-brulla

Dae una pariga de dies, unos cantos grupos de no-vax, persones contràrias a is vatzinos contra a su coronavirus Sars-CoV-2 responsàbile de sa maladia COVID-19, sunt publichende me is pàginas issoro un'ischema elètricu chi nanca est "su chip 5G chi sunt inferrende cun su vatzinu". Làstima ca calicunu si siat giai acatadu chi cussu ischema est de su distorsore pro ghitarra "Metal Zone" de sa Boss.