Ghennàrgiu 2022

Proamus su sintetizadore sardu SINTESA

MaryTTS cun Sintesa

Is sintetizadores vocales tenent un'importu mannu oe in die. Bastat a pensare a assistentes vocales, navigadores satellitares, tradutores automàticos cun funtzione de lèghere su testu, trastos de assistèntzia mèdica, de atzessibilidade e àteru ancora. Pro cantu potzat pàrrere difìtzile de crèere però, sa sìntesi vocale est a disponimentu isceti pro pagas lìnguas, meda prus pagu de 100, segundu is datos de is prataformas prus famadas. Gràtzias a su progetu SINTESA, intra custas lìnguas ddoe at su sardu puru. Connoschia giai su progetu, ma no aia tentu ancora s'ocasione de ddu proare. Su mese de idas passadu fia in una libreria de Aristanis e apo bidu su libru "Caratteri e strutture fonetiche, fonologiche e prosodiche della lingua sarda. Il sintetizzatore vocale SINTESA" imprentadu dae Condaghes, chi nde descriet totu su traballu de chirca e de isvilupu e includet unu DVD cun su còdighe e is archìvios prontos de su sintetizadore. Comente informàticu, su libru non podiat mancare in sa libreria cosa mia e fia curiosu meda de proare su resurtadu de totu cussu traballu.

Adiosu a is telefoneddos BlackBerry

Immàgine de ArtificialOG pigada dae Pixabay

Bos ddos regordades is telefoneddos BlackBerry? Annos a oe ant fatu s'istòria de is telefoneddos inteligentes, essende famados in cussu setore cun is mollos issoro, chi ant sighidu a portare una tastera fìsica in pari cun s'ischermu a tocu. A bellu a bellu, is BlackBerry ant tentu semper prus pagu sorte, agabbende cun sa noa chi cras at a èssere istudada de s'in totu sa retze chi permitit a is dispositivos cun su sistema BlackBerryOS de funtzionare.