realidade virtuale

S'Europa est abbandonende su metaversu?

Immàgine de Chetraruc pigada dae Pixabay

Fiat unu progetu ambitziosu: ddi narant Global Gateway e depiat èssere una pratza virtuale, prus che totu pro persones a suta de is 35 annos pro s'addobiare, promòvere balores de s'Unione Europea e "resonare a pitzus de chistiones globales pro fàghere sa diferèntzia pro su benidore nostru cumpartzidu". Ddoe depiant pigare parte aziendas mannas, depiat permìtere s'interoperatividade cun àteras prataformas e nde depiat leare su monopòliu de s'Internet immersivu a Meta, chi però issa etotu tenet problemas cun su progetu suo.