Argiolas 2021

Publicadu Haiku R1/beta3

Haiku Beta 3 in esecutzione

De Haiku amus giai chistionadu inoghe e in su diàriu de Bideas puru. Est su sistema operativu in isvilupu cun sa punna de frunire unu sistema cumpatìbile cun BeOS, lìberu, efitziente e fàtzile de impreare e programmare.
Tres dies a oe, su 25 de argiolas, est bessida sa de tres versiones beta. Beta, ddu regordamus, bolet nàrrere chi su sistema est cumpletu ma diat a pòdere tènnere ancora calicuna faddina e duncas no est de s'in totu prontu pro s'impreu de ònnia die.

Oe est sa die de su Cyber Polygon: ite acontesset?

Màgini de ItNeverEnds pigada de Pixabay

Intèndidu dd'aiais? Pàginas medas ant chistionadu de su chi diat a acontèssere oe chi incumentzat su Cyber Polygon. Medas de issas nd'ant chistionadu comente chi guvernos e cumpangias mannas esserent preparende·si a un'atacu informàticu a livellu mundiale. Dd'ant tzerriadu su "Reset Mannu". Non bos apensamentade: no est beru.