Idas 2020

No-Vax pigant po "chip 5G" unu distorsori po ghitarra

Su schema-brulla

De una pariga de diis, unus cantu grupus de no-vax, personis contràrias a is vacinus contra a su coronavirus Sars-CoV-2 responsàbili de sa maladia COVID-19, funt publichendi me is pàginas insoru unu schema elètricu chi nanca est "su chip 5G chi funt inferrendi cun su vacinu". Làstima ca calincunu si siat giai acatau chi cussu schema est de su distorsori po ghitarra "Metal Zone" de sa Boss.

Una Paschixedda bella a totus

Rise of the Triad - Paschixedda

Ocannu seus passendi is festas de manera unu pagheddu stròlica, acorraus in domu e, po calincunu de nosu, a tesu de sa famìlia e de is amigus. Sperendi chi a foras de custu scàpitu siais passendi una bella dii de Paschixedda, apu pensau de si fai cumpangia cun custu Ou de Pasca de su giogu Rise of the Triad de su 1994.

Twitter e Youtube puru bogant is noas farsas

Image by wattblicker from Pixabay

Comenti annuntziau in duas noas de s'ANSA, Twitter at decìdiu de bogai is messàgius cun noas farsas apitzus de is vacinus contas a su Coronavirus. Youtube in s'interis at a incumentzau a bogai is vìdeus cun sa teoria de s'ingannu de is eletzionis in is Stadus Unius, bintas de Biden, cun Trump chi sighit a decrarai chi issu ddas apat bintas cun s'ingannu.

Ativistas Anti-5G pigant gàbias de Faraday e apustis si-ndi chèsciant

S'annùntziu me in Amazon

Est faendi su giru de su Web in custas diis sa noa de is ativistas Anti-5G chi ant pigau una gàbia de Faraday po blocai is undas eletromannièticas de s'incaminadori de arretza (router) e a pustis si-ndi funt chesciaus poita ca s'arretza WiFi no funtzionàt prus.
No si cumprendit beni ita nc'intrint custus dispositivus domèsticus cun su 5G: podit essi chi, a su sòlitu, is prus pagu espertus cunfundant su 5G de sa telefonia mòbili cun is arretzas WiFi a 5Ghz, duas cosas dessintotu diferentis. Craru chi una gàbia de Faraday progetada po blocai is undas a 5Ghz at a blocai s'arretza WiFi (tantu balit a dda studai) e comenti e chi siat no serbit a nudda contras a su 5G.
De ogetus che custu si-nd'agatant medas me in Amazon e a nai sa beridadi no est sa primu borta chi nd'intendeus chistionai, giai chi càncua borta agataus fintzas me is potacarias cussus "croxus" po telefoneddus chi iant a depi blocai is undas.

Etichette

PHP 8.0

PHP 8PHP, su linguàgiu de programatzioni web prus famau est lòmpiu a sa versioni 8.0 a cincu annus de sa 7.0 e apustis de àteras cuàturu versionis intermèdias chi ant introdùsiu càmbius de importu.
Abellu abellu, PHP est passau de linguàgiu legixeddu ma còmudu po fai situs e aplicatzionis Web a trastu prus sèriu, orientau a is ogetus, seguru e lestu. Cun custa versioni noa s'arricat de funtzionis e piessìnnius chi de una parti dd'acostant a linguàgius prus traditzionalis e de un'àtera ndi fain