Ativistas Anti-5G pigant gàbias de Faraday e apustis si-ndi chèsciant

Ativistas Anti-5G pigant gàbias de Faraday e apustis si-ndi chèsciant

S'annùntziu me in Amazon

Est faendi su giru de su Web in custas diis sa noa de is ativistas Anti-5G chi ant pigau una gàbia de Faraday po blocai is undas eletromannièticas de s'incaminadori de arretza (router) e a pustis si-ndi funt chesciaus poita ca s'arretza WiFi no funtzionàt prus.
No si cumprendit beni ita nc'intrint custus dispositivus domèsticus cun su 5G: podit essi chi, a su sòlitu, is prus pagu espertus cunfundant su 5G de sa telefonia mòbili cun is arretzas WiFi a 5Ghz, duas cosas dessintotu diferentis. Craru chi una gàbia de Faraday progetada po blocai is undas a 5Ghz at a blocai s'arretza WiFi (tantu balit a dda studai) e comenti e chi siat no serbit a nudda contras a su 5G.
De ogetus che custu si-nd'agatant medas me in Amazon e a nai sa beridadi no est sa primu borta chi nd'intendeus chistionai, giai chi càncua borta agataus fintzas me is potacarias cussus "croxus" po telefoneddus chi iant a depi blocai is undas.

Is comentus chi ligeus me is pàginas de custus prodotus funt spassiosus meda. Unu, po esempru, narat:

Nanca custa gàbia est progetada po lassai a foras su sinnali chena filus, ma impedumat puru s'arricidura de is sinnalis WiFi de s'incaminadori miu. Sa potèntzia de si sinnali WiFi in su casteddu miu est redùsia giai a zeru. Unu fallimentu a livellus medas.

Parit spantu, ma su chi nos'imparant custas esperièntzias est chi genti meda impreat dispositivus chi no sciit comenti funtzionant. No nau chi totus iant a depi connosci totu is minudas tènnicas de elaboradoris e telefoneddus, ma iat a dep'essi craru chi si blocaus is frecuèntzias eletromannièticas a unu dispositivu chi ddis serbint po funtzionai, s'arresurtau podit essi sceti chi custu dispositivu no at a funtzionai prus. Est comenti a tirai is arrodas a una vetura.

Custa borta no fait mancu a chistionai de trampa po is brallocus: sa gàbia de Faraday fait su traballu suu blochendi is undas eletromannièticas, comenti narat sa descritzioni!

Etichette

Cumenta

Categorias