Covid-19

Sa Tzina impreat s'app anti-Covid pro blocare una manifestada

Immàgine de mohamed Hassan, pigada dae Pixabay

Su chi gente meda timiat cando at intèndidu chistionare pro sa prima borta de s'app contra a sa COVID-19 est acontèssidu in Tzina: su guvernu at impreadu su programma pro blocare a persones medas chi fiant ponende·si in biàgiu pro manifestare contra a sa banca printzipale de su paisu.

Vacinus contras a su COVID bèndidos a iscùsia

Immàgine de Markus Winkler dae Pixabay

Un'artìculu in su blog de Kaspersky nos faghet ischire chi cun sa pandemia de COVID-19 est incumentzadu unu mercadu cuadu in su web iscuru (dark web) in ue si bendent artìculos de protetzione, comente is mascareddas, e fintzas su vatzinu, cun prètzios chi andant dae 250$ a 1200$, o tzertificados farsos de vatzinu pro is chi bolent biagiare sena ddu fàghere.

Fintzas sa "Immuni ispanniola" est unu fallimentu

Logo de Radar COVID

A sa gente is app de sighidura de is cuntatos no praghent. Dd'amus cumprèndidu cun Immuni chi, mancari sa segunda aundada apat cumbintu prus gente a dd'iscarrigare, sighit a èssere unu fallimentu, comente at arregordadu puru su programma TV Otto e mezzo de su 22/12/2020. Duncas custas aplicatziones chi diant a dèpere sinnalare is cuntatos cun persones impestadas dae su Coronavirus nou (SARS-CoV-2) responsàbile de sa COVID-19 non sunt donende s'agiudu isperadu.

In Ispànnia is cosas no andant mègius pro "Radar Covid", s'aplicatzione chi cumprit sa pròpiu funtzione. A inghitzu de su mese de Idas dd'aiat iscarrigada isceti su 14,4% de sa populatzione, unu nùmeru chi no bastat pro dda fàghere funtzionare comente progetadu.

No-Vax pigant po "chip 5G" unu distorsore pro ghitarra

Su schema-brulla

Dae una pariga de dies, unos cantos grupos de no-vax, persones contràrias a is vatzinos contra a su coronavirus Sars-CoV-2 responsàbile de sa maladia COVID-19, sunt publichende me is pàginas issoro un'ischema elètricu chi nanca est "su chip 5G chi sunt inferrende cun su vatzinu". Làstima ca calicunu si siat giai acatadu chi cussu ischema est de su distorsore pro ghitarra "Metal Zone" de sa Boss.

Twitter e Youtube puru bogant is noas farsas

Image by wattblicker from Pixabay

Comente annuntziadu in duas noas de s'ANSA, Twitter at detzìdidu de bogare is messàgios cun noas farsas a pitzus de is vatzinos contras a su Coronavirus. Youtube in s'ìnteri at incumentzadu a bogare is vìdeos cun sa teoria de s'ingannu de is eletziones in is Istados Unidos, bìnchidas de Biden, cun Trump chi sighit a decrarare chi issu ddas apat bintas cun s'ingannu.

Creschent is iscarrigamentos de Immuni

App Covid

Immuni, s'aplicatzione italiana de annotu de is cuntatos progetada pro cumbàtere s'isparghidura de su Coronavirus Sars-Cov-2, at tentu un'incumintzu istentosu, cun is iscarrigamentos firmos a 4 milliones isceti in su mese de argiolas passadu. Cun sa segunda aundada de impestos custu nùmeru est arribadu a 9,36 milliones su 25 de su mese de ledàmene.

S'app Immuni est unu fallimentu

App Covid

Sunt isceti 4 milliones is iscarrigamentos de s'app Immuni, su programma pro telefoneddos chi depiat agiudare a firmare s'isparghidura de s'impestu de COVID-19. Est unu nùmeru meda prus bàsciu de su 60% de sa populatzione chi fiat sa pertzentuale de segudare pro pòdere funtzionare bene. S'iscarrigamentu no est obligatòriu e in nisciunu casu ddu podet èssere pro more de sa costitutzione italiana e de is leges in contu de privatesa, ma su guvernu italianu isperat de cumbìnchere prus gente cun una publitzidade prus manna in is dies chi benint.