seguresa

Oi est sa dii de su Cyber Polygon: ita acuntessit?

Màgini de ItNeverEnds pigada de Pixabay

Intèndiu dd'iais? Pàginas medas ant chistionau de su chi iat a acuntessi oi chi incumentzat su Cyber Polygon. Medas de issas nd'ant chistionau comenti chi guvernus e cumpangias mannas fessint preparendi-si a un'atacu informàticu a livellu mundiali. Dd'ant tzerriau su "Reset Mannu". No s'apensamentei: no est berus.

Su fogu at firmau unu servìtziu mannu de "cloud"

Màgini de su fogu, pigada de su profilu Twitter de is pompieris de Strasburgo

In su noti intra su 9 e su 10 de martzu me in Strasburgo su fogu at fatu dannu a unu centru de datus de unu de is prus frunidoris mannus de servìtzius de informàtica in sa nui (cloud computing). S'efetu de custu disacatu est chi unus cantu servìtzius e giassus web no funt a disponimentu in custas ùrtimas diis. Custu poita ca su fogu at spèrdiu una parti de is elaboradoris e is tènnicus ant dèpiu studai totu is àterus.

Scoberta una debilesa grai in su cumandu sudo

CVE at sinnalau una debilesa grai meda in su cumandu sudo, su chi permitit de giai àterus cumandus comenti super-impitadori in sistemas GNU/Linux che Debian o Ubuntu. S'arriscu est mannu pruschetotu po is serbidoris Linux chi impreant su cumandu, poita ca abastat un'acessu simpri a su sistema po ponni in òpera un'atacu sfrutendi custa debilesa e pigai su controllu de s'elaboradori, comenti podeus biri in su vìdeu.

Is noas de Google Chrome 84

Logo ChromeGoogle at publicau sa versioni 84 de su navigadori suu, Chrome. Sa publicatzioni est arribada tradu, comenti po totu is versionis a incumentzai de sa 81, po mori de su traballu chi est andendi prus a bellu in custu tempus de pandèmia. Is noas, impari cun sa normali curretzioni de faddinas, tocant sa seguresa e s'agiunta de funtzionis noas.

Aptoide est stètia atacada

AptoideAptoide est una butega in lìnia de aplicatzionis po telefoneddus Android, alternativa Google Play Store, impreada de prus de 200 millionis de usuàrius.
Un'hacker (o, mellus, cracker) at publicau is minudas de 20 millionis de impitadoris, decrarendi de ndi tenni de prus de 39 milliones chi ant impreau s'aplicatzioni intra su 21 de argiolas/triulas 2016 e su 28 de gennaxu 2018.

Traballu e spàssiu in retza: atentzioni a is atacus

Seguresa in retzeIn custas diis de isulamentu seus in medas a traballai in domu, e fintzas a impreai elaboradoris, cellularis e tauleddas pro istentu. Calisisiat s'ocupatzioni nosta, su chi est seguru est chi seus sèmpiri connètius in retza e calincunu si nd'est aprofitendi po circai de violai is sistemas informàticus.