Oi est sa dii de su Cyber Polygon: ita acuntessit?

Oi est sa dii de su Cyber Polygon: ita acuntessit?

Màgini de ItNeverEnds pigada de Pixabay

Intèndiu dd'iais? Pàginas medas ant chistionau de su chi iat a acuntessi oi chi incumentzat su Cyber Polygon. Medas de issas nd'ant chistionau comenti chi guvernus e cumpangias mannas fessint preparendi-si a un'atacu informàticu a livellu mundiali. Dd'ant tzerriau su "Reset Mannu". No s'apensamentei: no est berus.

Su chi acuntessit oi est un'eventu chi ddi narant Cyber Polygon e no est una cosa fata a scusi, giai chi ddoi at povintzas su giassu web. Est unu cunvènniu po su svilupu de tènnicas de seguràntzia informàtica. In s'interis de custu cunvènniu ddoi at essi una parti pratica, su "Annestru Tènnicu" (Technical Training). Est una faina de interessu: ddoi at duas scuadras, una arrùbia fata de is organisadoris chi at a simulai un'atacu informàticu contra a s'àtera, sa scuadra asula, chi depit organisai sa defensa. Si tratat duncas de una proa aìnturu de un'arretza privada, strantaxada po custu annestru, e no de un'atacu po ponni in perìgulu sa seguràntzia de s'arretza mundiali, ni de s'idea, ancora prus fantasiosa, de incumentzai una "ciber-pandemia", comenti at nau calincunu.

S'arrexoni po organisai un'acuntessimentu (unu de is medas chi si faint) dònnia annu po arrexonai apitzus de seguràntzia informàtica, cun proas pràticas puru, iat a dep'essi crara: oindii s'arretza Internet ligat totu is atividadis umanas e un'atacu beru iat arriscai de firmai totu, incumentzendi de is messàgius chi imbiaus dònnia mangianu a is personis chi stimaus a is scàmbius econòmicus. Est duncas de importu mannu a scoberri sa debilesa de is sistemas e a ddus amellorai po s'asegurai siat chi custus atacus siant difìcilis, siat chi s'arretza siat bona a aguantai is dannus e sighi a funtzionai in s'interis chi is partis sciusciadas siant torradas a strantaxai.

Mancai giassus medas apant contau de s'amenatza de su "Reset Mannu" e de proas tènnicas de ciber-atacu, mi parit chi assumancu custa borta sa cuntàntzia apat girau pruschetotu a'ìnturu de is grupus cumplotistas, chena atzicai a genti meda comenti est acuntèssiu in àteras ocasionis. Forsis s'umanidadi est imparendi a scerai is noas beras de is farsidadis allarmistas?

Cumenta

Categorias