Sighit sa petitzione contras a sa guardiania biomètrica

Sighit sa petitzione contras a sa guardiania biomètrica

Immàgine de Republica pigada dae Pixabay

"Su connoschimentu faciale podet e at a èssere impreadu contras a onniunu de nois dae is guvernos e is multinatzionales" - Custa est sa presentada pro sa petitzione ufitziale a sa Cumissione Europea "Torra a ti pigare sa fache" pro su bandu de sa guardiania biomètrica e duncas contras a sa possibilidade de èssere connotu dae sistemas automàticos aunde si siat s'agatamus.

Immaginamus de iscobèrrere una die chi un'azienda de guardiania teniat s'incàrrigu de pònnere is telecàmeras in is rugas de sa bidda e in is butegas nostras preferidas. Custa azienda ischit totu de is costumàntzias nostras: in ue andamus, cando ddoe andamus, cantu abarramus, ite pigamus in is butegas e mancari cales reatziones nos donant is produtos chi biemus (eja, unu programma de inteligèntzia artifitziale podet cumprèndere s'espressione de sa cara). No tenimus idea de ite at a fàghere s'azienda de guardiania cun custos datos: chie totu ddos podet bìdere, a chie ddos bendent, si ddos cumpartzint cun is autoridades e pro ite. Creo chi a nemos diat a fàghere praghere una cosa de aici, fintzas si non tenet nudda de cuare: su deretu a s'intimidade non ddu pedint isceti is criminales, pro custu ponimus is tendas a is ventanas, no?
Tocat a fàghere atentzione, pro ite ca ddoe sunt giai aziendas chi impreant is fotografias pro bèndere servìtzios de identificatzione e sighidura, comente nos fàghet ischìere Wired.

Pro custa resone, cumbidu totus a firmare sa petitzione e cumbidare a is amigos a fàghere sa pròpiu cosa.

Cummenta

Categorias