posta eletrònica

Libero, Virgilio e Microsoft Teams "asuta". Ita acuntessit?

Màgini de 巻(Maki), pigada de Pixabay

A incumentzai de is 7:00 de su 23 de gennaxu is impitadoris de Libero e Virgilio no podint impreai is casellas de posta eletrònica insoru. In su momentu chi seu scriendi cust'artìculu est su merì de su 25 e ancora no funtzionant. Est sa bàscia de servìtziu prus longa de sèmpiri po is duas prataformas. In prus, a incumentzai de is 7:00 de oi, fintzas Microsoft Teams at tentu sinnalatzionis meda de funtzionamentu malu. Andaus a castiai ita megat de acuntessi.

Gmail no funtzionat prus in s'ordinadori? Is solutzionis.

Logo de GMail. Màgini de Pfpiovani pigada de Pixabay

A incumentzai de unu mesi a oi, Gmail no permitit prus s'impreu cun aplicatzionis bècias e pagu seguras. Custu po circai de amanniai sa seguresa de is contus bostus. Sendi chi Google in custu momentu est su prus frunidori mannu de custu tipu de servìtziu, difatis, ddoi at genti meda cun intentzionis malas chi ddis iat a praxi a furai is datus de totu is clientis insoru. Custu est giai acuntèssiu prus de una borta cun àterus frunidoris. Calincunu, po esempru, at a arregordai candu genti meda at pèrdiu s'atzessu a sa posta de Libero e sa casella insoru at incumentzau a spraxi messàgius SPAM a totu is cuntatus sarvaus. S'efetu de cust'amànniu de seguresa est chi calincunu de nosu no arrannescit prus a ligi sa posta cun su programa chi at sèmpiri impreau. Andaus a biri cali funt is solutzionis.