Retzas sotziales

Meta dispidit a 11000 traballadoris: ita acuntessit?

Màgini de Pete Linforth pigada de Pixabay

Sa noa de sa dispidida de ùndiximilla traballadoris de Facebook, Instagram e Whatsapp arribat a pagus diis de s'annùntziu de sa dispidida de 3700 traballadoris de Twitter. 14700 logus de traballu pèrdius chi s'agiungint a a is de Netflix, TikTok e àteras cumpangias chi òperant in servìtzius ìnternet. Ita megat de acuntessi? Andaus a castiai prus acanta.

Mastodon, s'arretza sotziali lìbera

Logo de Mastodon

Forsis eis intèndiu chistionai de Mastodon me is ùrtimas diis, ca impitadoris medas funt moendi a cust'arretza apustis chi Elon Musk at comporau Twitter. A medas difatis no praxit sa voluntadi de Musk de furriai Twitter, una sotziedadi po atzionis, a asienda privada innui issu pigat totu is decisionis. E una de custas decisionis, sa de donai sa libertadi cumpleta de espressioni, chena moderatzioni de cuntènnius chi no siant a foras de lei, at assustrau a genti meda. Calisisiant is motivus, impitadoris medas ant decìdiu de serrai su profilu Twitter e passai a Mastodon. Mastodon no est unu progetu nou, ma medas no nd'ant mai intèndiu chistionai. Andaus a biri ita tenit de diferenti.

OnlyFans bolit bandiri sa pornografia

Stop. Màgini de Hans Braxmeier pigada de Pixabay

OnlyFans est una prataforma chi permitit a is impitadoris suus de carrigai fotografias, vìdeus e àterus cuntènnius e de ddus oferri a pagamentu a is stimadoris (is fans). Est bessida famada poita ca unas cantu modellas dda impreant po bendi màginis de is corpus insoru, màginis chi bortas medas afigurant scenas pornogràficas.
OnlyFans at annuntziau chi custu no at a essi prus permìtiu a incumentzai de su mesi de ladàmini 2021.

Twitter e Youtube puru bogant is noas farsas

Image by wattblicker from Pixabay

Comenti annuntziau in duas noas de s'ANSA, Twitter at decìdiu de bogai is messàgius cun noas farsas apitzus de is vacinus contas a su Coronavirus. Youtube in s'interis at a incumentzau a bogai is vìdeus cun sa teoria de s'ingannu de is eletzionis in is Stadus Unius, bintas de Biden, cun Trump chi sighit a decrarai chi issu ddas apat bintas cun s'ingannu.

Facebook e is noas apitzus de COVID-19

Avisu po noas de Covid-19De pagu tempus a oi, Facebook at decìdiu de gherrai contras a sa difusioni de is noas farsas, siat burrendi is càpius chi no arrespetant is "standard de sa comunidadi" (linguàgu gherristu, ratzismu, spam, etc), siat ponendi is etichetas de averiguu a is noas, cun s'agiudu de agentzias esternas. Custa solutzioni permitit de informai is impitadoris in contu de sa validesa de is noas chi funt ligendi, chena censurai is chi arresurtant farsas apustis de s'averiguu.
Cun s'evolutzioni de sa pandemia de COVID unu scenàriu nou est bessiu a pilu: noas beras chi funt bessias tropu bècias e donant imoi un'informatzioni faddia.

Microsoft bolit comporai TikTok

Logo TikTokMicrosoft est circhendi de comporai TikTok, s'arretza sociali famada meda intra is prus giòvunus. Sa tentada de cobru si ponit in su cuntestu de s'ascru internatzionali intra is Stadus Unius de Amèrica e sa Cina. Difatis, su presidenti Donald Trump at decrarau chi TikTok at a depi serrai in is USA chi sa propiedadi no colat a un'asienda americana.