Abrile 2020

Dae oe DuckDuckGo chistionat sardu!

DuckDuckGo in sardu

Bos annùntzio cun praghere mannu chi incumentzende de oe, sa limba sarda est a disponimentu pro su motore de chirca DuckDuckGo chi bos apo giai presentadu. Pro custa furriadura in sardu apo donadu un'agiudeddu deo puru, ma depemus torrare gràtzias a sa truma de Sardware, chi at fatu sa parte manna de su traballu. Sighint is istrutziones pro cambiare sa limba.

Rosetta@home sighit sa chirca contra a su COVID-19

Amus giai chistionadu de Rosetta@home e su contributu suo a sa chirca pro gherrare contra a su Coronavirus. Cun una nota de pagas dies a oe, ant annuntziadu chi custu agiudu sighit cun s'istùdiu, pro mèdiu de su càrculu distribuidu, de s'interatzione intre su virus e is proteinas. In prus, su progetu essit prus ricu, cun sa disponibilidade de su programma de càrculu pro sa prataforma Linux-ARM.

Traballu e ispàssiu in retze: atentzione a is atacos

Seguresa in retzeIn custa dies de isulamentu semus in medas a traballare in domo, e fintzas a impreare elaboradores, tzellulares e tauleddas pro istentu. Cale si siat s'ocupatzione nostra, su chi est seguru est chi semus semper connètidos in retze e calicunu si nd'est aprofitende pro chircare de violare is sistemas informàticos.