Pìndulas: ite est su còdighe binàriu?

Pìndulas: ite est su còdighe binàriu?

Còdighe binàriu. Gràtzias a Gerd Altmann dae PixabayBene bènnidos a sa prima pìndula de informàtica. Apa a chircare de publicare un'articuleddu onni domìnigu pro acrarare cuntzetos informàticos chi nois chi traballamus cun elaboradores onni die connoschimus comente a s'ABC ma sunt mancari pagu craros pro is àteros.

Oe bos bògio chistionare de su sistema binàriu, chi est sa base de su funtzionamentu de cada aparatu digitale, comente a esempru s'elaboradore de domo, sa tzentraledda elètrica de sa vetura, su telefoneddu e fintzas s'ischermu de is isciacuadoras prus modernas.

Totus ischimus chi s'unidade de informatzione prus pitica chi unu cale si siat elaboradore podet ammentare est su bit e chi 8 bit faghent 1 byte. Ma ite est custu bit?

Su bit est unu datu chi podet pigare duos balores isceti: 1 o 0. De sòlitu, custu balore est rapresentadu in is tzircùitos elètricos comente a duos livellos diferentes de tensione, ma custu pagu importat pro cumprèndere sa lògica sua.

Ma cummente si faghent is contos cun duos balores isceti? Si podet, ca onni nùmeru podet èssere rapresentadu comente a nùmeru binàriu. Esempros:

1 = 1
2 = 10
3 = 11
4 = 100
5 = 101
etz.

E is operatziones aritmèticas? Fàtzile
1 + 1 = 10
10 + 1 = 11
11 + 1 = 100
10101 + 1010 = 11111
11111 - 10 = 11101

Partende dae custas duas operatziones si podent fàghere fintzas multiplicatziones e divisiones. Oe in die esitint tzircùitos elètricos capassos de fàghere operatziones prus complicadas in fratziones piticas de segundu.

Est totu pro immoi. In sa pìndula chi benit amus a bìdere calicuna cosa de prus.

Pràghida sa pìndula de informàtica? Lassa·mi unu cummenteddu inoghe a fatu e cumbida is amigos a dda lèghere.
E si tenes pregontas o boles cussigiare un'àteru argumentu, iscrie·mi.
A sa pròssima.

Cummenta

Categorias