Traballu e spàssiu in retza: atentzioni a is atacus

Traballu e spàssiu in retza: atentzioni a is atacus

Seguresa in retzeIn custas diis de isulamentu seus in medas a traballai in domu, e fintzas a impreai elaboradoris, cellularis e tauleddas pro istentu. Calisisiat s'ocupatzioni nosta, su chi est seguru est chi seus sèmpiri connètius in retza e calincunu si nd'est aprofitendi po circai de violai is sistemas informàticus.

Su problema no est de pagu contu, si cunsideraus chi elaboradoris cun informatzionis aziendalis chi iant a podi essi furadas sunt sèmpiri in retza, ma seu seguru chi fintzas bosatrus chi seis connètius cun s'elaboradori personali no iais a essi cuntentus de si-ndi fai furai fotografias e atrus datus personalis.

Sa tènnica prus comuna e prus fàcili est a circai de guadangiai s'aficu de is usuàrius cuntatendi-ddus cun contus farsus e imbiendi-ndi programas chi cuntenint virus e chi, una borta installaus, aberint sa genna a intrusus, ma ddoi funt fintzas atacus prus rafinaus chi sfrutant debilesas de aparatus de retza cumenti a modem, comutadoris (switch) e incaminadoris (router) po scocai su tràficu.

Po nosi amparai de custus atacus depeus circai de sighiri unus cantus cunsillus de seguridadi. Parit fàcili in teoria, ma si ndi scaresci est cosa de unu momentu. Po una lista cumpleta de cunsillus est mellus a pregontai a un'espertu chi fatzat un'anàlisi cumpleta de is elaboradoris e sa retza nosta, ma is prus comunus funt:

  1. Mantenni is elaboradoris annoaus cun is ùrtimas versionis de is programas e is aparatus de retza cun is ùrtimus firmware a disponimentu. 
  2. Impreai crais de acessu fortis, chi tengant lìteras mannas e piticas, nùmerus e caràteres specialis. Custas depint abarrai sèmpiri segretas. Mellus ancora, impreai unu sistema de autenticatzioni dòpia, cun crai temporànea imbiada a su telefoneddu.
  3. Impreai elaboradoris diferentis po traballu e fainas personalis, candu possìbili.
  4. Is comunicatzionis intra is traballadoris e is ofìtzius s'iant depi fai po mèdiu de una VPN.
  5. No imbiai datus personalis o de importu po mèdiu de connessionis chi no siant cifradas. Po esempru, insertai sa crai de acessu a unu giassu web sceti chi su sìmbolu de su luchetu est amostrau acanta a s'indiritzu suu.
  6. No scarrigai programas e datus de Internet candu no seus segurus chi bengant de orìginis fidadas.
  7. Fai atentzioni a su chi benit de is programas de messagìstica e de sa posta eletrònica. Fintzas candu s'imbiadori est una persona nòdida, est mellus a pediri sa cunfirma chi apat dederus imbiau is datus.
  8. Candu una crai de intrada depit essi cumpartida cun unu collega, no depit essi imbiada po mèdiu de messàgius de testu. Mellus una tzarrada a boxi.

Cumenta

Categorias