Spotify e sa tecnologia sua po "ligi" is emotzionis

Spotify e sa tecnologia sua po "ligi" is emotzionis

Logo de Spotify. Màgini de MIH83 pigada de Pixabay

Spotify est unu servìtziu impreau meda po ascurtai mùsica in lìnia me is ùrtimus annus. Unas cantu funtzionis suas funt praxas meda a is impitadoris, comenti sa creatzioni automàtica de listas de ascurtu personalizadas, cun un'algoritmu chi imparat su gustu de s'ascurtadori. Una funtzioni noa, mai impreada po imoi ma in cursu de brevetu, at giai mòviu is chèscias de Access Now, un'assòtziu po s'amànniu de is deretus tzivilis digitalis.

Custa funtzioni permitit de ascurtai is arraxonus de s'impitadori e cumprendi s'emotzioni sua gràtzias a sa variatzioni de boxi, impari cun àterus naturalis de sa persona, comenti edadi, gèniri e acentu.

Access now at imbiau una lìtera a is imbistidoris de Spotify narendi:

ant pesau dudas sèrias asuba de sa basi sientìfica de is tecnologias chi circant de cumprendi su stadu emotivu e àterus naturalis de is indivìduus. Ma mancai custa tecnologia funtzionessit, iat a violai is deretus de is indivìduus a sa privatesa, a sa non-discriminatzioni e a sa libertadi de espressioni.

Sa lìtera crìticat fintzas sa positzioni de poderi chi is frunidoris de custas tecnologias iant a pigai impreendi su manìgiu emotivu de is impitadoris. Bellu meda s'acabu chi ant impreau, e difìcili meda est a no essi de acòrdiu:

Comenti imbistidoris influentis, seis in una positzioni ùnica po assegurai chi sa tecnologia de Spotify non siat impreada po intzullai abusus de is deretus umanus. Po custu bosi cumbidaus a pigai positzioni in defensa de sa dinnidadi umana e a pediri a Spotify de s'impinnai a no impreai, cuntzedi in lissèntzia, bendi o gadangiai mai cun custa tecnologia dannàrgia.

Cumenta