Spotify

Spotify e sa tecnologia sua pro "lèghere" is emotziones

Logo de Spotify. Immàgine de MIH83 pigada dae Pixabay

Spotify est unu servìtziu impreadu meda pro ascurtare mùsica in lìnia me is ùrtimos annos. Unas cantas funtziones suas sunt pràghidas meda a is impitadores, comente sa creatzione automàtica de listas de ascurtu personalizadas, cun un'algoritmu chi imparat su gustu de s'ascurtadore. Una funtzione noa, mai impreada pro immoe ma in cursu de brevetu, at giai mòvidu is chèscias de Access Now, un'assòtziu pro s'ammànniu de is deretos tziviles digitales.