Instagram fait dannu a is giovuneddas?

Instagram fait dannu a is giovuneddas?

Màgini de Sasin Tipchai pigada de Pixabay

Is arretzas sotzialis ant cambiau meda s'impreau de is tecnologias me is ùrtimus 10-15 annus, cun maneras noas de bivi is raportus cun is àteras personis.
No fait a nai chi custu càmbiu siat dessintotu negativu: is sotziedadis càmbiant e tocat a essi prontus a acetai chi càncua cosa funtzionit a manera diferenti cun su passai de su tempus. A bortas, perou, tocat a essi puru prontus a amiti chi una tecnologia est faendi prus dannu chi no profetu e custa podit essi sa situatzioni de Instagram, chi una circa interna at a essi cunfirmada.

No megaus de chistionai, difatis, de su sòlitu allarmismu de is mannus cara a su chi praxit oindii a is piciocheddus: comenti at contau su Wall Street Journal, una circa interna a sa sotziedadi de Facebook at amostau chi s'impreu de Instagram fait un'efetu tòssicu a is piciocheddus e, pruschetotu, a is piciocheddas.

Po cantu est bessiu a foras de custa circa, su 32% (de tres, una) de is giovuneddas ant nau chi candu s'intendiant mali po su corpus insoru, Instagram ddas faiat intendi peus, cun reatzionis chi ant inclùdiu depressioni e pensamentus de suitzìdiu.

S'arrexoni est fàcili de cumprendi: Instagram permitit de publicai fotografias e medas de custas amostant corpus perfetus e vidas idealis. Mancai custas potzant essi sceti fàulas de amostai a is sighidoris, creant a is ogus de is piciocheddus (e no sceti a issus) unu standard de bellesa e richesa, cun s'efetu chi medas de issus podint pensai de no essi bastanti bellus o de no tenni bastanti cosas in sa vida po essi apretziaus.
Si agiungeus chi is arretzas sotzialis podint essi tòssicas in sei, creendi dipendèntzia, craru est chi s'efetu podit sceti peorai.

Facebook, a sa pedida de su senadu de is Stadus Aunius de publicai totu sa circa, si-nci funt bessius costa-costa, cumportamentu chi unu de is senadoris at paragonau a su de is cumpangias de tabacu chi cuànt is circas sientìficas mentris bendiant prodotus dannosus a is piciocheddus. In s'interis, cun un'artìculu in su blog insoru ant decrarau chi su chi at publicau su Wall Street Journal est sceti una parti de sa circa chi amostat su traballu insoru po fai s'arretza segura po is prus giòvunus.

Calincunu sperimentu po agatai una solutzioni Facebook dd'at fatu, comenti proai a cuai su nùmeru de "Mi praxit" in Instagram, ma custu no at cambiau nudda e parit chi siat studiendi una versioni po pipius de sa prataforma, idea chi at giai arriciu unas cantu crìticas.

Cumenta

Categorias