Gmail non funtzionat prus in s'ordinadore? Is solutziones.

Gmail non funtzionat prus in s'ordinadore? Is solutziones.

Logo de GMail. Imm´gine de Pfpiovani pigada dae Pixabay

A incumentzare dae unu mese a oe, Gmail non permitit prus s'impreu cun aplicatziones betzas e pagu seguras. Custu pro chircare de ammanniare sa seguresa de is contos bostros. Sende chi Google in custu momentu est su prus frunidore mannu de custu tipu de servìtziu, difatis, ddoe at gente meda cun intentziones malas chi ddis diat a pràghere a furare is datos de totu is clientes issoro. Custu est giai acontèssidu prus de una borta cun àteros frunidores. Calicunu, pro esempru, at a regordare cando gente meda at pèrdidu s'atzessu a sa posta de Libero e sa casella issoro at incumentzadu a ispàrghere messàgios SPAM a totu is cuntatos sarvados. S'efetu de cust'ammànniu de seguresa est chi calicunu de nois non resesset prus a lèghere sa posta cun su programma chi at semper impreadu. Andamus a bìdere cales sunt is solutziones.

1. Cambiare su mètodu de autenticatzione.

Cunfiguratzioni de sa posta in SeaMonkey

Pro impreare Gmail tocat amarolla a impreare sa ghenna 993 pro IMAP e 995 si seis impreende POP3. SSL/TLS depet èssere ativu pro sa seguresa e s'autenticatzione bolet fata cun OAuth2. TLS o STARTTLS bolent impreados fintzas pro su serbidore in essida (SMTP). Sa ghenna pro TLS est 465 e pro STARTTLS est 587. Si su programma chi seis impreende non suportat custas propiedades andade a is puntos chi benint.

2. Annoare s'aplicatzione

Impreade una versione reghente de s'aplicatzione de posta, ca at a èssere prus segura de una betza. Si seis ancora impreende Outlook Express o aplicatziones de s'edade de Windows XP est ora de ddas cambiare. Deo si cussìgiu Thunderbird, ca bos agiudat fintzas cun una cunfiguratzione ghiada. Si bolides un'aplicatzione totu-in-unu cun unu pagu prus de cosa de fàghere a manu, SeaMonkey podet èssere unu seberu bellu.

3. Versione Web

Est una solutzione chi non mi praghet meda, ca deo preferu a organizare sa posta cun unu programma installadu in s'ordinadore e no a traessu de su navigadore, ma comente forsis ischides, Gmail faghet a dd'impreare comente aplicatzione Web.

Resèssidos seis? Faghide·mi ischire cale solutzione seis impreende boisàteros.

Cummenta