Una Paschighedda bella a totus

Una Paschighedda bella a totus

Rise of the Triad - Paschighedda

Ocannu semus passende is festas de manera unu pagheddu istròlica, acorrados in domo e, pro calicunu de nois, a tesu de sa famìlia e de is amigos. Isperende chi a foras de custu iscàpitu siais passende una bella die de Paschighedda, apo pensadu de bos fàghere cumpangia cun custu Ou de Pasca de su giogu Rise of the Triad de su 1994.

Su giogu, pro is chi no ddu connoschent, est unu giogu de isparos chi impreat su motore gràficu de Wolfenstein 3D, giogu famadu meda de sa pròpiu domo (Apogee Software / 3D Realms), cun calicuna modìfica chi permitit un'esperièntzia de giogu prus manna e chi, in carchi manera, est una transidura fache a un'àteru giogu famadu meda, Duke Nukem 3D de su 1996. Custu giogu, comente s'acostumat a fàghere in su mundu de is programmas pro elaboradore, cuat unos cantos oos de pasca.
Unu Ou de Pasca (manna), in inglesu "Easter Egg", est una funtzione cuada in unu programma e ativada cun cunditziones ispetziales comente una secuèntzia de butones de su tecladu o, a sa manera de Rise of the Triad, segundu sa data de su cumputadore.
Comente biemus in s'immàgine, difatis, unu de is protagonistas portat sa berrita de Babbu Nadale e su giogu sonat fintzas una mùsica ispetziale. Chi bos bolides ispassiare fadende puru unu biagigheddu in su mundu de is giogos betzos pro MS-DOS, nche podides giogare in lìnia in giassos che playold.games.

Cummenta