Semus in lìnia!

Semus in lìnia!

Augùrios a noisEst cun meda praghere chi bos presento su primu diàriu de informàtica in sardu.
A pustis de èssere istadu in su cungeladore e tratadu che dialetu pro meda tempus, su sardu s'est torrende a ischidare cun su contributu de internet, in ue ddoe at semper prus materiale, dae is contos antigos a pàginas de sièntzia. Est tempus de si nde iscabùllere custa idea chi su sardu si potzat impreare isceti pro chistionare de is cosas chi ddoe fiant a su tempus de is ajajos nostros e cumprèndere chi imbetzes est una limba rica cun sa dignidade sua chi si podet sarvare isceti chi dda impreamus pro faeddare de totu, in domo e in su logu de traballu, sena birgòngia.

Cun custu diàriu, bògio dare su contributu miu, chistionende in sardu de sa cosa chi connosco de prus: s'informàtica. Isperamus, in s'imbenidore, chi prus informàticos ddu fatzant, mancari mègius de mene! Bos cumbidu a lèghere is artìculos mios, a si ispassiare, a mi lassare unu cummentu e a mi iscrìere chi mi bolides dare un'agiudu a megiorare custu diàriu cun cussìgios, noas e artìculos iscritos de bois àteros.

Gràtzias pro s'atentzione!

Cummenta