Seus in lìnia!

Seus in lìnia!

Augùrius a nosuEst cun meda prexei chi si presentu su primu diàriu de informàtica in sardu.
Apustis de essi stètiu in su cungeladori e tratau che dialetu po meda tempus, su sardu s'est torrendi a scidai cun su contributu de internet, innui ddoi at sèmpiri prus materiali, de is contus antigus a pàginas de sièntzia. Est tempus de si-ndi scabulli custa idea chi su sardu si potzat impreai sceti po chistionai de is cosas chi ddoi fiant a su tempus de is ajajus nostus e cumprendi chi invècias est una lìngua arrica cun sa dignidadi sua chi si podit sarvai sceti chi dda impreaus po fueddai de totu, in domu e in su logu de traballu, chena bregùngia.

Cun custu diàriu, bollu giai su contributu miu, chistionendi in sardu de sa cosa chi connòsciu de prus: s'informàtica. Speraus, in s'imbenidori, chi prus informàticus ddu fatzant, mancai mellus de mei! Si cumbidu a ligi is artìculus mius, a si spassiai, a mi lassai unu cumentu e a mi scriri chi mi boleis giai un'agiudu a amellorai custu diàriu cun cunsillus, noas e artìculus scritus de bosatrus.

Gràtzias po s'atentzioni!

Cumenta