Huawai càmbiat Google cun Qwant

Huawai càmbiat Google cun Qwant

Qwant

Sa privatesa de is usuàrios est bessende unu tema de importu semper prus mannu.. e cantu nde semus chistionende nois puru! Huawei, at annuntziadu chi at a cambiare Google cun Qwant comente a motore de chirca predefinidu pro su navigadore web suo Huawei Browser in su telefoneddu P40.

Qwant bos dd'apo presentadu in s'artìculu in contu de is alternativas a su motore de chirca de Google. Est unu progetu frantzesu e, comente àteros motores minores, ponet s'atentu a sa riservadesa de is usuàrios.

Dae ora Huawei tenet problemas cun is Istados Unidos, ca Trump aiat pèrdidu sa cunfiàntzia in is aziendas tzinesas. In is ùrtimos meses sa tensione paret illebiada, ma est craru chi Huawei chircat s'indipendèntzia dae Google e is produtos suos.

Cummenta