Traschia Twitter pro sa critografia de is tzarras

Traschia Twitter pro sa critografia de is tzarras

Immàgine de Tumisu, pigada dae Pixabay

Una campànnia noa, ligada a cussa contras a sa guardiania biomètrica, est incumentzada.
Narat s'annùntziu:

Noas fuidas ammustrant chi sa proposta noa pro una ‘Lege pro cuntrastare a beru is abusos sessuales de pipios’ de sa UE diat a obligare is aziendas tecnològicas a fichetare me is resonos privados de totus, oblighende·ddas a ispeculitare is comunicatziones privadas.

Si custu est beru, diat a èssere sa fine de sa codìfica puntu-puntu chi apoderat sa segretesa de is messàgios e de is resonos de boghe me is aplicatziones che Whatsapp, Telegram e àteras. Ònnia resonu diat a èssere averiguadu cun sa pèrdida de su deretu nostru a sa privatesa e cun s'arriscu de essi sinnalados comente criminales isceti pro unu faeddu isballiadu.

S'intentu nòbile de gherrare contras sa criminalidade non podet giustificare in nissuna manera un'invasione aici meda grae de sa vida privada nostra: tantu balet a permìtere de nos castiare e ascurtare a totu die a traessu de is ventanas o de unu teleschermu de su romanzu 1984. E diat a agiudare totu custu? No creu, pro ite ca is criminales beros ant a agatare maneras noas de comunicare, lassende chi is resonos de totu is àteros siant iscoviados.

Sa campànnia est una clàssica "Traschia Twitter", in ue persones medas imbiant una chèscia a unu polìticu de riferimentu, custa borta sa presidente de sa Cummissione Europea Ursula von der Leyen, onniunu cun unu messàgiu bia Twitter. Pro pigare parte bastat a intrare in su messàgiu originale de sa campànnia e fàghere clic a subra a su ligòngiu "Click & Tweet"

Cummenta

Categorias