Su Rennu Unidu ponet a Alan Turing subra a is 50£

Su Rennu Unidu ponet a Alan Turing subra a is 50£

Alan Turing - Màgini de sa Wikipedia

Sa Banca de Inghilterra at publicadu su progetu pro su billete nou de banca de 50£, chi at a tènnere s'immàgine de Alan Turing, unu matemàticu de importu mannu e unu de is babbos de s'informàtica. Su personàgiu dd'ant seberadu in su 2019 pro regordare su traballu suo in is campos de sa matemàtica e s'informàtica e pro su contributu suo in sa vitòria in sa Segunda Gherra Mundiale pro àere detzifradu su còdighe Enigma de sa Germània.

Turing at formalizadu su cuntzetu de algoritmu e progetadu sa màchina chi portat su nòmine suo e chi est sa base teòrica pro is elaboradores modernos. Pro custa resone ddu cunsideramus unu de is babbos de s'informàtica e de s'inteligèntzia artifitziale.

Su seberu de Turing, in prus de nde tzelebrare su traballu e is resurtados sientìficos, est su connoschimentu de su dannu chi su guvernu dd'at fatu. Difatis, custu traballu no est bastadu a ddi evitare unu protzessu e una cundenna pro sa omosessualidade sua, chi dd'at portadu a si ochiere in su 1954. At retzidu una decraratzione de iscusa isceti in su 2009 e sa gràtzia de sa Reina in su 2013.

Immàgine dae sa Wikipedia.

Cummenta

Categorias