Su manifestu po una tecnologia linguìstica aberta

Su manifestu po una tecnologia linguìstica aberta

Localizadura
Màgini de Gerd Altmann de Pixabay

 

Si bollu sinnalai un'idea de interessu po favoressi sa localisadura de totu is programas e, pruschetotu, donai sa possibilidadi a is regionis linguìsticas de minoria de tenni programas furriaus in sa lìngua insoru.
Seus chistionendi de su Manifestu po una tecnologia linguìstica aberta, chi totus podeus firmai in su giassu web suu. In custu manifestu agataus cuàturu princìpius simpris ma de importu:

  • Localisadura aberta. Totu is programas s'iant a depi podi localisai, a manera indipendenti de su produsidori o de su programa etotu;
  • Interfàtzias abertas. Totu is interfàtzias de programatzioni ligadas a sa lìngua iant a depi essi abertas;
  • Risorsas abertas. Totu is risorsas de sa lìngua iant a depi essi abertas e pùblicas;
  • Standard acessivus. S'iant a depi arrespetai, ponni in òpera e in dii is standard internatzionalis.

Lìgius de aici parint fueddus tènnicus de pagu importu po unu chi no traballat in su svilupu de programas, ma in beridadi su sinnificau est simpri. Imaginaus unu programa che Microsoft Office. Candu ddu installaus in s'elaboradori nostu sceberaus sa lìngua de impreu de una lista. Si sa lìngua nosta no est in cudda lista (e su sardu no ddoi at giai mai) no podeus fai nudda in prus de sceberai un'àtera lìngua chi cunnosceus o pediri a Microsoft (!) de dd'agiungi.

Si custu manifestu fessit aplicau a Office, Microsoft iat a sighi a no tenni òbligu perunu de fruniri totu is lìnguas de su mundu, ma is archìvius cun is tradutzionis iant a essi lìberus de scarrigai e su formau insoru iat a essi standardisau po ddu podi cambiai a manera fàcili o ndi scriri unu po un'àtera lìngua. Aici, unu tradutori professionali o voluntàriu iat a podi agiungi una lìngua noa a su programa chena abetai su suportu ofitziali de Microsoft.

Una firma a su manifestu no costat nudda e chi is domus svilupadoras inghitzant a dd'aplicai at a essi prus fàcili po totu is regionis de minoria linguìstica a impreai calisisiat programa in sa lìngua sua.

Cummentus

Submitted by Fabio (not verified) Lun, 16/11/2020 - 06:48

Cumentu
Seo de acordu cun s'idea de su manifestu nostri.

Cumenta

Categorias