Su manifestu pro una tecnologia linguìstica aberta

Su manifestu pro una tecnologia linguìstica aberta

Localizadura
Imàgine de Gerd Altmann dae Pixabay

 

Bos bògio sinnalare un'idea de interessu pro favorèssere sa localizadura de totu is programmas e, prus che totu, donare sa possibilidade a is regiones linguìsticas de minoria de tènnere programmas furriados in sa limba issoro.
Semus chistionende de su Manifestu pro una tecnologia linguìstica aberta, chi totus podimus firmare in su giassu web suo. In custu manifestu agatamus bator printzìpios simpres ma de importu:

  • Localizadura aberta. Totu is programmas si diant a dèpere pòdere localizare, a manera indipendente dae su produtore o dae su programma etotu;
  • Interfàtzias abertas. Totu is interfàtzias de programmatzione ligadas a sa limba diant a dèpere èssere abertas;
  • Risorsas abertas. Totu is risorsas de sa limba diant a dèpere èssere abertas e pùblicas;
  • Standard atzessivos. Si diant a dèpere resperare, pònnere in òpera e in die is istandard internatzionales.

Lèghidos de aici parent faeddos tècnicos de pagu importu pro unu chi non traballat in s'isvilupu de programmas, ma in veridade su sinnificadu est simpre. Immaginamus unu programma che Microsoft Office. Cando ddu installamus in s'elaboradore nostru seberamus sa limba de impreu dae una lista. Si sa limba nostra no est in cudda lista (e su sardu non ddoe at giai mai) non podimus fàghere nudda in prus de seberare un'àtera limba chi connoschimus o pedire a Microsoft (!) de dd'agiùnghere.

Si custu manifestu esseret aplicadu a Office, Microsoft diat a sighire a non tènnere òbligu perunu de frunire totu is limbas de su mundu, ma is archìvios cun is tradutziones diant a èssere lìberos de iscarrigare e su formadu issoro diat a èssere istandardizadu pro ddu pòdere cambiare a manera fàtzile o nde iscrìere unu pro un'àtera limba. Aici, unu tradutore professionale o voluntàriu diat a pòdere agiùnghere una limba noa a su programma sena abetare su suportu ufitziale de Microsoft.

Una firma a su manifestu non costat nudda e si is domos isvilupadoras inghitzant a dd'aplicare at a èssere prus fàtzile pro totu is regiones de minoria linguìstica a impreare cale si siat programma in sa limba sua.

Cummentus

Submitted by Fabio (not verified) Lun, 16/11/2020 - 06:48

Cummentu
Seo de acordu cun s'idea de su manifestu nostri.

Cummenta

Categorias