Arribau ReactOS 0.4.13

Arribau ReactOS 0.4.13

ReactOSReactOS est lòmpiu a sa versioni 0.4.13.
Incumentzaus narendi ita est ReactOS, giai chi est sa prima borta chi ndi chistionu innoi. ReactOS est unu sistema operativu lìberu in svilupu, chi punnat a essi cumpatìbili cun is programas de Windows. Bolit essi duncas un'alternativa a Linux po is usuàrius chi bolint unu sistema lìberu ma sunt acostumaus o arrechedint Windows po traballai.
Su sistema impreat cumponentis de Wine po funtzionai e est ancora in stadu alpha. Bolit nai chi no est prontu a un'impreu diàriu po traballu o po domu. Est perou possìbili a ddu proai. Deu dd'apu fatu medas bortas in is ùrtimus 10 annus e apu proau fintzas custa versioni, ma prima de biri is resurtaus, bideus calis funt is noas de custa versioni:

  • Mellorau su suportu USB.
  • Circa de is archìvius in Explorer, s'interfàtzia gràfica de su sistema.
  • Mellorada de ReactOS po sa prataforma Xbox.
  • Perfetzionamentu de FreeLoader, po un'aviu prus lestru.
  • Introdutzioni de programas nous po s'acessibilidadi.
  • Mellorau su manìgiu de is tipus de caràtiri.
  • Curretzionis e melloradas vàrias.

Cumenti apu nau, apu proau custa versioni de ReactOS in una màchina virtuali Virtualbox. Su sistema est fàcili de installai e cun su tempus est bessiu prus personalizàbili gràtzias a is ainas de su pannellu de controllu, chi imoi incluint puru su manìgiu de is temas. Ddoi at unu manigiadori de aplicatzionis chi permitit de scarrigai programas vàrius cumenti Mozilla Firefox, LibreOffice GIMP, etz. Su sistema funtzionat beni cun is programas chi ddoi at in su manigiadori, ma ddoi at ancora traballu de fai, poita ca medas programas scarrigaus de Internet, cumenti Telegram, no ant funtzionau. Is melloradas in custus annus funt stètias medas, sendi chi sa prima borta chi dd'apu proau calisisiat programa blocàt su sistema a pustis de pagus minutus de impreu.
Saludaus duncas is svilupadoris de su progetu ReactOS, torrendi-ndi gràtzias po su traballu insoru e ddi auguraus de lompi in pagu tempus a una versioni beta.

 

Cumenta