Gennaxu 2022

Provaus su sintetizadori sardu SINTESA

MaryTTS cun Sintesa

Is sintetizadoris vocalis tenint un'importu mannu oindii. Bastat a pensai a assistentis vocalis, navigadoris satellitaris, tradutoris automàticus cun funtzioni de ligi su testu, trastus de assistèntzia mèiga, de acessibilidadi e àteru ancora. Po cantu potzat parri difìcili de crei perou, sa sìntesi vocali est a disponimentu sceti po pagu lìnguas, meda prus pagu de 100, segundu is datus de is prataformas prus famadas. Gràtzias a su progetu SINTESA, intra custas lìnguas ddoi at su sardu puru. Connoscia giai su progetu, ma no ia tentu ancora s'ocasioni de ddu proai. Su mesi de idas passau fia in una libreria de Aristanis e apu biu su lìburu "Caratteri e strutture fonetiche, fonologiche e prosodiche della lingua sarda. Il sintetizzatore vocale SINTESA" imprentau de Condaghes, chi ndi descriit totu su traballu de circa e de svilupu e incluit unu DVD cun su còdixi e is archìvius prontus de su sintetizadori. Comenti informàticu, su lìburu no podiat amancai in sa libreria cosa mia e fia curiosu meda de proai s'arresurtau de totu cussu traballu.

Adiosu a is telefoneddus BlackBerry

Màgini de ArtificialOG pigada de Pixabay

Si-ddus arregordais is telefoneddus BlackBerry? Annus a oi ant fatu sa stòria de is telefoneddus intelligentis, bessendi famaus in cussu setori cun is mòllius insoru, chi ant sighiu a portai una tastera fìsica impari cun su schermu a tocu. Abellu abellu, is BlackBerry ant tentu sèmpiri prus pagu sorti, acabendi cun sa noa chi cras at a essi studada dessintotu s'arretza chi permitit a is dispositivus cun su sistema BlackBerryOS de funtzionai.