IA: ita acuntessit apustis de sa pedida de su blocu

IA: ita acuntessit apustis de sa pedida de su blocu

Màgini de kiquebg pigada de Pixabay

Comenti eus biu, imprendidoris e àterus personàgius funt orroliaus po is efetus de su svilupu de s'intelligèntzia artifitziali e de sa spainadura sua in totu su mundu e in totu is campus de sa vida nosta. In custu artìculu, una pariga de fueddus in contu de sa reatzioni a sa pedida insoru de blocai su svilupu de s'IA po ses mesis.

Est de sinnalai, po incumentzai, su problema de unus cantu assistentis virtualis chi ant creau noas farsas, spainadas apustis in Internet e pigadas po beras de is impitadoris. Est acuntèssiu in Tzina, innui una noa apitzus de su tràficu creada de ChatGPT at causau problemas, ma fintzas is revistas sientìficas megant de tenni prus traballu po filtrai artìculus scritus cun s'IA.

Apustis tocat a chistionai de su problema po sa riservadesa. Su garanti italianu, po esempru, at decrarau chi ChatGPT no arrespetat sa riservadesa de is impitadoris, arragollendi datus personalis chena permissu. Comenti reatzioni, OpenAI at serrau su servìtziu in Itàlia (fait a sighi a dd'impreai po mèdiu de una VPN), mentris annoat is polìticas de riservadesa suas. Est possìbili chi àterus servìtzius ant a depi fai sa pròpiu cosa, giai chi is algoritmus de IA depint amarolla contai cun s'impreu de una cantidadi manna de datus po sa fasi de addestramentu, po podi fruniri arrespustas sèmpiri prus realìsticas.

Po cantu pertocat s'apellu a su stop de s'addestramentu de s'IA, s'ùnica reatzioni polìtica chi seu stètiu bonu a agatai est de s'ex Presidenti de su Cunsillu italianu, Matteo Renzi, chi at definiu su blocu "una ciasca", ca "no fait a blocai s'innovamentu po decretu". Is àterus no parint interessaus, duncas po su momentu no si fueddat de unu blocu po manu de is guvernus.

Est de interessu su parri de Federica Rossi chi mancai siat membru de su comitau sientìficu de su Future of Life Institute, at arrafudau de firmai sa pedida. Po issa, mancai siat de importu a fai a manera chi su svilupu de IA tèngiat un'efetu positivu, su blocu no est su caminu giustu e, antzis, siat dannaxu. Po issa abarrat de importu a cunsiderai is efetus de s'IA in su benidori, ma narat chi su blocu de s'addestramentu no iat a fai a dd'averiguai deaberus, sendi chi custu si fait me is laboratòrius e duncas a tesu de is ogus de totus. Po issa, no ddoi at s'arriscu chi s'IA bessat sentimentosa e chi si depeus preocupai de dd'impreai in manera ètica, agatendi e resolvendi is problemas in s'interis de su svilupu.

Cumenta

Categorias