Facebook: atentzioni a su virus!

Facebook: atentzioni a su virus!

Su messàgiu

In custas diis est girendi unu virus chi imbiat unu ligòngiu a is cuntatus de Messenger pregontendi "Tui ses custu? Là ita apu agatau". Faendi clic asuba a su ligòngiu bieus una pàgina chi parit sa domu de Facebook, pedendi de insertai s'indiritzu de posta eletrònica e sa crai de intrada.

Ita acuntessat ponendi is datus no ddu sciu, ma de seguru est una manera bona po ddus furai e sighi a imbiai su virus e àterus ligòngius malus a is cuntatus nostus.
Si eis giai arriciu custu ligòngiu e postu is datus chi pediat sa pàgina, depeis cambiai luegus sa crai (cun un'àteru elaboradori) e fai un'averìguu anti-virus a su dispositivu.

S'indiritzu

Est fàcili, cun unu pagu de atentzioni, a cumprendi chi sa pàgina amostada, mancai pàrgiat deaderus sa de Facebook, est farsa. Difatis, sa barra de s'indiritzu de su navigadori no amostat s'indiritzu de Facebook, ma unu chi incumentzat cun kkkfl5ma.easy.co. Su pròpiu indiritzu ddu podeus biri in su messàgiu etotu, chena ddu depi aberri.

Cumenta

Categorias