Agiudai sa circa asuba a su Coronavirus chena sfortzus

Agiudai sa circa asuba a su Coronavirus chena sfortzus

BOINC subra AndroidTotus, in una manera o in s'atra, seus contribuendi a gherrai contra custa pandèmia, chini ocupendi-si de is mobàdius, chini donendi calincunu soddu a su prontu sucursu e chini abarrendi in domu po evitai casus nous. Creu chi in medas de nosu, cumenti chi siat, abarrit sa gana de fai de prus e si potzu proponi una manera chi non s'at a esponni a perunu arriscu e a peruna pelea.

Eis mai intèndiu fueddai de càrculu distribuiu? In pràtica, ddoi at progetus de circa chi arrechedint una cantidadi manna de càrculus matemàticus, duncas de potèntzia manna e iant a serbiri elaboradoris gastosus meda po ddus fai. Sa mellus solutzioni po cumpriri custus càrculus est cudda de ddus truncai in unidadis minoris e ddas esecutai me is elaboradoris de millionis de voluntàrius spraxus po su mundu. Su progetu Rosetta@home at decrarau chi su traballu suu, e insandus su contributu de is voluntàrius suus, est agiudendi sa circa asuba a su Coronavirus. Nosu puru podeus contribuiri ponendi a disponimentu is elaboradoris, tauleddas e telefoneddus nostus.

Bideus passu-passu cumenti fai.

  1. Scarrigai e installai BOINC. Is impitadoris Linux ddu podint agatai cun su pròpiu manigiadori de pachetus e is impitadoris Android in su Play Store. BOINC est sa prataforma de s'Universidadi de Berkeley chi vàrius progetus de càrculu distribuiu podint impreai cumenti basi.
  2. Aberrei BOINC Manager. Po primu, si pedit de arratzai unu progetu po contribuiri. Sceberai Rosetta@home.
  3. Si pedit de fai s'acessu a su contu bostu de BOINC o de ndi creai unu nou. At a bastai a indicai un'indiritzu de posta eletrònica e una crai.
  4. Candu eis fatu s'acessu, su programma at a fai totu a solu: at a scarrigai is unidadis de traballu, at a fai is càrculus in is momentus de impreu minori de su dispositivu e at a imbiai is arresurtaus a su serbidori candu at finiu. Dònnia borta chi su programma imbiat is datus, s'arricint crèntias. Custas non tenint un'usu pràticu, ma sceti che a arreconnoscimentu de su pròpiu contributu.

Chi teneis s'impressioni chi BOINC carcat tropu s'aparatu bostu (po esempru chi si callentat, sa bentiera fait carraxu o s'impreu de sa memòria s'àrtziat tropu) est possìbili a aberri is sceberus e redusi su tempus de CPU e sa percentuali de memòria impreaus fintzas candu no agatais is valoris primorosus. Non bollu chistionai tropu de custas minudas, ma si teneis problemas, intendei-si lìberus de mi scriri e apa a circai de s'agiudai.

Cumenta