Is issèberos tècnicos de custu diàriu

Is issèberos tècnicos de custu diàriu

IsseberosDeo so a tesu, ma isco chi bois àteros seis acorrados in domo, duncas si bògio donare calicuna cosa prus longa de su sòlitu de lèghere pro custu fine de chida! Giai chi su tema est s'informàtica, mi paret bellu a fàghere un'artìculu chi chistionet de is issèberos chi apo fatu pro publicare custu diàriu. Mancari sa gràfica si potzat megiorare, custu apa a chircare de ddu fàghere a bellu a bellu, so cuntentu de su resurtadu: unu diàriu lèbiu e lestru in dòpia grafia (sa motivatzione de sa dòpia grafia dd'agatades inoghe) cun possibilidade de pianificare sa publicatzione de is artìculos e de lassare is cummentos abertos a totus.

Prataforma

Sa parte manna de is diàrios est fata cun Wordpress. Est unu CMS chi apo impreadu meda pro àteros sitos, bellu pro ite ca est perfetzionadu e cumpletu de totu is ainas chi serbint pro custu impreu, ma a s'inghitzu fia chirchende de impreare SQLite comente a base de datos e a pustis de àere castiadu Wordpress e Joomla, apo bidu chi Drupal ddu permitit. Dd'apo installadu subra a Linux cun serbidore Apache.

Base de datos

Cummente apo naradu, s'issèberu miu fiat SQLite. Sa motivatzione fiat reduire su gastu: cun custu diàriu no balàngiu nudda, ma s'ispàtziu web bolet pagadu, pro unu servìtziu de calidade. Pro SQLite non nche est bisòngiu de servìtzios dedicados, pro ite ca sa base de datos est sarvada in un'archìviu isceti. At funtzionadu sena problemas in s'elaboradore miu, ma at incumentzadu a dare problemas cando apo provadu a ddu publicare, ca sa libreria SQLite de su serbidore fiat diferente. Seu renèssidu a ddu fàghere funtzionare, ma custu problema m'at assustadu: ite chi torrat a acontèssere in su benidore chi sa base de datos no funtzionat prus? Duncas apo torradu a incumentzare e apo installadu Drupal cun MySQL/MariaDB, s'issèberu prus comunu in su web.

Estensiones

Sa cosa bella de Drupal est chi su nùcleu suo est lèbiu meda, ma cun is estensiones podet serbire pro ònnia arratza de situ. A su contràriu de calicunu àteru sistema, sa distributzione cuntenet unu mòdulu pro sa tradutzione, chi deo apo ativadu e impreadu pro manigiare sa dòpia grafia. S'idea no est noa: si faghet sa pròpiu cosa cun is grafias de s'inglesu (en-UK, en-US, etc), ispagnolu, tedescu e àteras limbas. Una cosa chi mi praghet meda de su mòdulu pro sa tradutzione est chi mi permitit de furriare fintzas s'interfàtzia de su diàriu sena dificultades. Si calicunu est interessadu, potzo puru esportare sa furriadura pro s'impreu in àteros sitos.
Àteras estensiones de importu sunt su pianificadore (Drupal Scheduler) chi mi permitet de iscrìere is artìculos e de pianificare sa publicatzione pro àteras dies e s'ammentu automàticu (Drupal Autosave) chi mi sarvat s'artìculu chi so iscriende pro no ddu pèrdere chi mancat sa currente.

 

Etichetas

Cummenta

Categorias