S'app Immuni est unu fallimentu

S'app Immuni est unu fallimentu

App Covid
  Foto de iXimus de Pixabay

Sunt isceti 4 milliones is iscarrigamentos de s'app Immuni, su programma pro telefoneddos chi depiat agiudare a firmare s'isparghidura de s'impestu de COVID-19. Est unu nùmeru meda prus bàsciu de su 60% de sa populatzione chi fiat sa pertzentuale de segudare pro pòdere funtzionare bene. S'iscarrigamentu no est obligatòriu e in nisciunu casu ddu podet èssere pro more de sa costitutzione italiana e de is leges in contu de privatesa, ma su guvernu italianu isperat de cumbìnchere prus gente cun una publitzidade prus manna in is dies chi benint.

Is motivatziones de custu nùmeru bàsciu sunt prus che totu is chèscias e is pensamentos a pitzus de is perìculos pro sa riservadesa de datos de importu che s'istadu de salude e is moviduras de is usuàrios. Ddoe at pagu fide in custa operatzione e in s'impresa chi at iscritu gratis s'app pro su guvernu e chi tenet unu de is fìgios de Berlusconi comente sòtziu.
A custu, s'agiunghent problemas tècnicos, pro ite gente meda tenet dispositivos tropu betzos pro custa app e ddoe at regiones chi portant s'aplicatzione issoro, chi non tenet ligàmene cun Immuni.

Cummenta