Est arribbende sa Beta 2 de Haiku

Est arribbende sa Beta 2 de Haiku

HaikuSu progetu de Haiku at publicadu giai dae calicuna chida unu resùmidu de s'atividade de abrile, chi donant una noa bella: si previdit sa publicatzione de sa versione Beta 2 a sa fine de maju, 1 annu e mesu a pustis de sa prima beta. Intra is megioros chi custa versione at a batire ddoe at un'istabilidade prus manna in su suportu de vàrios tipos de perifèricas e in is prestatziones.

Pro is chi non dd'ischint, Haiku est unu sistema operativu lìberu isvilupadu dae una comunidade de voluntàrios cun sa punna de èssere cumpatìbile cun BeOS, un'àteru sistema chi esistiat fintzas a is primos annos 2000 e pro unu tzertu perìodu est istadu candidadu a pigai su logu de su Mac OS Clàssicu.
Haiku est disinnadu pro tènnere unu nùcleu cun tempus curtzos de risposta e atòliu mannu. Su sistema est lèbiu meda, s'interfàtzia est mìnima e de impreu fàtzile e duncas est bonu no isceti pro elaboradores betzos, ma fintzas pro is chi bolent unu sistema sena cumplicatziones chi non nde leat tropu resursas pro funtzionare.

Haiku est ancora in versione beta. Bolet nàrrere chi sa parte manna de su traballu de isvilupu est fata e su sistema si diat pòdere fintzas impreare pro traballare, ma carchi parte podet ancora tènnere faddinas chi nde podent ruinare su funtzionamentu e s'istabilidade.

No bidemus s'ora d proare custa versione noa. Amus a torrare a chistionare de Haiku candu sa Beta 2 est pùblica, cun sa proa nostra de su sistema.

Cummenta