Facebook: atentzione a su virus!

Facebook: atentzione a su virus!

Su messàgiu

In custas dies est girende unu virus chi imbiat unu ligòngiu a is cuntatos de Messenger pregontende "Tue ses custu? Là ite apo agatadu". Faghende clic a subra a su ligòngiu biemus una pàgina chi paret sa domo de Facebook, pedende de insertare s'indiritzu de posta eletrònica e sa crae de intrada.

Ite acontessat ponende is datos non dd'isco, ma de seguru est una manera bona pro ddos furare e sighire a imbiare su virus e àteros ligòngios malos a is cuntatos nostros.
Si ais giai retzidu custu ligòngiu e postu is datos chi pediat sa pàgina, depides cambiare luego sa crae (cun un'àteru elaboradore) e fàghere un'averìguu anti-virus a su dispositivu.

S'indiritzu

Est fàtzile, cun unu pagu de atentzione, a cumprèndere chi sa pàgina ammustrada, mancari pàrgiat de a beru sa de Facebook, est farsa. Difatis, sa barra de s'indiritzu de su navigadore no ammustrat s'indiritzu de Facebook, ma unu chi incumentzat cun kkkfl5ma.easy.co. Su pròpiu indiritzu ddu podimus bìdere in su messàgiu etotu, sena ddu dèpere abèrrere.

Cummenta

Categorias