Una bella dii de is programadoris!

Una bella dii de is programadoris!

Còdixi binàriu. Gràtzias a Gerd Altmann de Pixabay
Gràtzias a Gerd Altmann de Pixabay

Oi est sa dii de is programadoris. Sa festa est connota a manera ofitziali in Rùssia sceti, innui, arrespundendi a un'arregorta de firmas, su guvernu at decìdiu de dedicai custa festa a is programadoris po s'importu insoru a su svilupu de sa sociedadi. Sendi chi is programadoris funt una comunidadi internatzionali, no est cosa stròlica a si fai is augùrius, mancai no siat dii de festa ofitziali a foras de sa Rùssia.

Sa dii sceberada po sa festa est su de 256 diis de s'annu. 256 est una potèntzia de 8 beni connota a totu is programadoris e a totu is tènnicus informàticus. In prus, est su nùmeru de baloris chi si podint arrapresentai cun 1 byte de 8 bit: su de 256 nùmerus incumentzendi de 0 est 255, in binàriu 1111 1111 e in esadecimali 0x100. Su colori cunsillau po bistiri in custa dii est s'arbu, ca est su colori chi bessit cun su balori màssimu (255, 255, 255) candu dd'arrapresentaus impreendi 24 bit, comenti acuntessit in HTML.

Cumenta

Categorias