RoadSharing.com serrat

RoadSharing.com serrat

S'annùntziu in si giassu ofitziali

RoadSharing, servìtziu de autostop in lìnia po amenguai sa spesa de biàgiu e produsi prus pagu incuinamentu, at a serrai su 30 de cabudanni de su 2021. Dd'ant comunicau cun unu messàgiu de posta eletrònica e su situ web puru amostat s'annùntziu in artu.

RoadSharing est unu progetu toscanu, nàsciu in su 2008 in tempus de crisi econòmica comenti agiudu po biagiai spendendi prus pagu dinai e amenguendi sa produtzioni de CO2 dèpida a is emissionis de is veturas. Unu biagiadori podiat ponni un'annùntziu in su giassu po oferri su logu in sa vetura sua. Àterus biagiadoris podiant insandus fai su tretu impari cun issu in càmbiu de sa parti insoru de sa spesa de biàgiu.

Mancai a su tempus fessit bastanti connotu, in s'arretza est fàcili a si-ndi scaresci fintzas de is mellus progetus. Difatis me is ùrtimus annus BlaBlaCar, progetu frantzesu prus bèciu de una pariga de annus, est arrennèsciu a si fai connosci mellus, at svilupau s'app po su telefoneddu e at tentu meda prus atentzioni de su pùblicu. A nai sa beridadi, deu puru mi-ddu fia scarèsciu ca po circai passàgiu in vetura a foras de su territòriu italianu ddoi at servìtzius chi funtzionant mellus.

No connosceus is arrexonis de sa decisioni de serrai su progetu, ma podeus imaginai chi servìtzius che custu apant sunfriu meda in custus duus annus de pandemia, innui est stètiu difìcili biagiai e nemus si fidàt a abarrai in una vetura cun genti disconnota.

Etichette

Cumenta

Categorias