Su mundu de s'informàtica e sa gherra russu-ucraina

Su mundu de s'informàtica e sa gherra russu-ucraina

Composer ammustrende su messàgiu standWithUkraine

Su chi amegat de acontèssere in custu ùrtimu mese est una faina chi pagos de nois, nàschidos e pesados in unu mundu in ue sa gherra fiat cosa a tesu, si diant a àere immaginadu fintzas a custu momentu. Cando unu programmadore traballat in un'iscuadra internatzionale comente fatzo deo etotu, su dispraghere est dòpiu pro ite ca acostumamus a traballare cun russos, ucràinos e gente de totu su mundu chene fàghere diferèntzias nen de natzionalidade nen de etnia o cale si siat cunditzione personale: totu su chi importat est s'abilidade e sa gana de imparare cosas noas e megiorare sa tècnica. Andamus a bìdere pagu pagu comente at reagidu custu mundu.

Su chi amus ischidu de luego dae sa televisione est chi aziendas medas ant lassadu su mercadu russu comente sinnu de bighinàntzia a su pòpulu ucràinu. Esempros sunt Dell, Oracle, Ericsson, Apple e, pagu a pustis, Microsoft. Amus bidu càncua die a oe, chi calicunu est andadu prus a in antis, comente a Elon Musk chi at ativadu su sistema suo satellitare in Ucràina pro favorèssere sa connessione a Internet chene tzensuras a banda de sa Rùssia.

Fintzas su mundu hacker est acanta de s'Ucràina. Anonymous difatis at portadu a cumprimentu fainas vàrias de sabotàgiu de sa propaganda russa, comente imbiare informatziones pro SMS a 7 milliones de russos e intrare me is retzes de TV e webcam russas pro ammustrare messàgios contras a sa gherra.

PHPUnit ammustrende su messàgiu standWithUkraine

Messàgios nd'arribant fintzas a traessu de is trastos de programmatzione, comente biemus me is immàgines de custu artìculu: siat s'iscuadra de composer, siat sa de phpunit ant agiuntu #StandWithUkraine a su testu in essida de is cumandos issoro.

Est craru duncas chi su mundu de s'informàtica, internatzionale e vàriu, est acanta de s'Ucràina in custu momentu de apretu e sufrimentu.

Etichetas

Cummenta

Categorias