Maju 2022

Traschia Twitter pro sa critografia de is tzarras

Immàgine de Tumisu, pigada dae Pixabay

Una campànnia noa, ligada a cussa contras a sa guardiania biomètrica, est incumentzada.
Narat s'annùntziu:

Noas fuidas ammustrant chi sa proposta noa pro una ‘Lege pro cuntrastare a beru is abusos sessuales de pipios’ de sa UE diat a obligare is aziendas tecnològicas a fichetare me is resonos privados de totus, oblighende·ddas a ispeculitare is comunicatziones privadas.

Si custu est beru, diat a èssere sa fine de sa codìfica puntu-puntu chi apoderat sa segretesa de is messàgios e de is resonos de boghe me is aplicatziones che Whatsapp, Telegram e àteras. Ònnia resonu diat a èssere averiguadu cun sa pèrdida de su deretu nostru a sa privatesa e cun s'arriscu de essi sinnalados comente criminales isceti pro unu faeddu isballiadu.