Is inteligèntzias artifitziales prus ispantosas

Is inteligèntzias artifitziales prus ispantosas

Immàgine de Gerd Altmann pigada dae Pixabay

Una pariga de chidas a oe amus chistionadu de inteligèntzia artifitziale. Resuminende, un'inteligèntzia artifitziale no est àteru chi un'algoritmu chi adatat s'essida sua a su tipu de risposta chi nos abetamus dae unos cantos datos de intrada: in pràtica, semus chistionende de unu grupu de nùmeros e istrutziones in un'elaboradore. Su chi faghimus de custos nùmeros dipendet isceti dae nois. Duncas non depimus èssere assustados, ma chircare de impreare custas tecnologias pro càncua cosa de bonu. Custu tipu de elaboratzione, in màchinas chi sunt lòmpidas a potèntzias mannas de càrculu, permitit difatis de fàghere cosas chi una borta fiant possìbiles isceti me is pellìculas de fantasièntzia. Calincuna de custas cosas podent pàrrere una tontidade, àteras ant a pòdere lassare ispantados o assustados, àteras ancora podent fintzas agiudare su progressu de sa meighina e agiudare a illebiare is sufrimentos de is malàidos. Andamus a bìdere cancu esempru.

 • Craiyon
  Connotu fintzas comente Dall-E Mini, est unu servìtziu chi dissènniat un'immàgine descrita dae s'impitadore comente testu (in inglesu). Su resurtadu est de interessu, mancari bastante a tesu dae su livellu de unu disenniadori umanu, prus che totu cun ideas complicadas.
  Image
  Màgini fata cun Craiyon pedendi "pisitu portendi sa vetura"
  Immàgine fata cun Craiyon pedende "pisitu portende sa vetura"
  Image
  Màgini fata cun Craiyon pedendi "barcas in su scurigadroxu"
  Immàgine fata cun Craiyon pedende "barcas in s'arbeschidòrgiu"

   

 • Tradutzione automàtica
  Iscrìere unu tradutore automàticu cun resurtados bonos no est cosa fàtzile. Sa tradutzione difatis no est isceti una chistione de règulas de grammàtica. Su registru linguìsticu impreadu, diferèntzias de cultura e totu su cuntestu podet cambiare meda su sinnificadu de sa pròpiu fràsia e fintzas su pròpiu faeddu podet èssere furriadu in prus maneras diferentes. Custu est fàtzile de averiguare impreende unu tradutore betzu pro computera, ma fintzas su de Google bortas medas nde bogat istrolichèntzias, prus che totu cun lìnguas chi sunt a tesu s'una dae s'àtera, comente italianu e tedescu.
  S'inteligèntzia artifitziale at funtzionadu mègius meda de is algoritmos artifitziales. Un'esempru famadu est DeepL, ma sunt naschende progetos lìberos chi promitent resurtados bonos fintzas cun lìnguas de minoria, sardu inclùdidu.
 • The follower
  Est una tecnologia chi permitit de agatare su momentu e su logu in ue una fotografia est istètia fata, impreende is datos de webcam pùblicas. S'idea a palas de custa tecnologia est sa de fàghere connòschere a is impitadores is perìgulos de s'ispainadura de datos personales in lìnia. No est sa primu borta chi su creadore suo, Dries Depoorter, imbentat tecnologias cun sa pròpiu punna.
 • Brain Control
  Est un'IA isvilupada dae un'azienda italiana, Liquidweb, pensada pro agiudare a persones cun maladias graes meda a torrare a comunicare cun s'esternu. Cun custa, gràtzias a sensores chi podent lèghere is undas de su cherbeddu, una persone podet cumandare un'elaboradore cun su pensamentu isceti. In custa manera, fintzas una persone cun sa sìndrome de s'inserramentu (O Locked-In, una cunditzione in ue sa persone tenet cussèntzia ma non podet mòere nissuna parte de su corpus, nen chistionare) podet rispòndere a pregontas e mancari cumandare dispositivos pro si mòere. S'idea no est de s'in totu noa e calicunu s'at a regordare de dd'àere intèndida remonada in Dr.House puru, ma finas a oe no amus bidu aplicatziones medas de custas tecnologias, chi diant a pòdere de a berus megiorare is cunditziones de vida de is malàidos.
 • DeepMind
  Est unu progetu realizadu in collaboratzione cun Google chi est essida bona a fàghere unu muntone de cosas, comente giogare a giogos pro PC, resòlvere problemas matemàticos e promitet fintzas de agiudare sa chirca mèiga, sende chi at giai carculadu sa forma 3D de unas cantas proteinas.
  Unu de is ùrtimos disafios pro custu progetu immoe est a imparare a giogare a pallone, cosa chi at giai incumentzadu a fàghere. Custu diat a pòdere serbire in su benidore pro imparare a is robot a si mòere cun naturalesa. Mi paret de bos intèndere domandende "e ite nde faghimus de robot chi si moent che persones?". Custu dipendet de s'impreu chi nd'at a fàghere s'umanidade: unu robot podet èssere una màchina de gherra o podet èssere un'agiudu personale e/o mèigu.
 • Fueddai cun is mortus
  Castiadu dd'ais s'episòdiu Be Right Back de Black Mirror? In custu ddoe fiat un'inteligèntzia artifiziale chi podiat analizare tzarradas, iscritos, posta eletrònica e àteru materiale de una persone morta pro imparare a rispòndere che issa a is parentes chi dd'aiant pèrdidu. Creo chi medas de nois si siant intèndidos unu pagu incòmodos castiende custu episòdiu, ma sa cosa de interessu est chi una pariga de aziendas, comente Eternime o su bot Roman, ant chircadu de fàghere sa pròpiu cosa, impreende fintzas tècnicas de deepfake pro ammustrare sa cara e fàghere intèndere sa boghe de sa persone, che si fèssimus faende una vìdeu-tzerriada cun issa. Un'asienda giaponesa est traballende fintzas a unu robot comente su chi biemus in s'episòdiu.
  Passadu s'ispantu de s'incumentzu, comente si siat, custos progetos no ant cumbintu meda: unos cantos de issos ant serradu, àteros si sunt furriados a ideas prus clàssicas de chatbot. Pro ite custu? Pro ite ca sa personalidade de una persone est ancora tropu complicada pro dda copiare cun un'algoritmu e segundu calicunu non s'at a pòdere arribbare a unu resurtadu de aici.

Una bella panoràmica, ite nde narades? Àteras nde connoschides? Ite si diat a pràghere a bìdere in su benidore?
In su pròssimu artìculu de custa sèrie amus a chistionare de sa dibata chi s'inteligèntzia artifitziale est creende e de is leges chi is istados ant propostu pro ddi pònnere unos cantos lìmites.

Cummenta

Categorias