Acetai is testimòngius o pagai: sa pràtica a s'esàmini de su garanti

Acetai is testimòngius o pagai: sa pràtica a s'esàmini de su garanti

Màgini de Mohamed Hassan pigada de Pixabay

Si torrat a chistionai de testimòngius (o cookies, connotus in sardu fintzas cun sa furriadura literària boboetus o pistocus). In calisisiat giassu innui intraus bideus s'informativa po s'impreu insoru - una pràtica bastanti infadosa, cunsiderau chi ddoi at mellus tènnicas po sarvai datus in su navigadori de s'usuàriu. Sa lei europea narat chi a s'impitadori bolit oferta sa possibilidadi de denegai su permissu de sarvai testimòngius, ma pagu tempus a imoi is giornalis italianus ant incumentzau una pràtica noa: o s'acetant is testimòngius o si pagat s'abonamentu.

Comenti si podit imaginai, genti meda no est cuntenta e at sinnalau custu cumportamentu a su garanti po sa privatesa de is datus personalis.

A sa pràtica dd'ant postu su nòmini de "muru de testimòngius" e dd'ant analizada fintzas unus cantu periòdicus, sprichendi chi in generali no est contras a is arrègulas fintzas a candu ddoi at un'alternativa po lompi a su cuntènniu e no ddoi at duda peruna chi pagai s'abonamentu est un'alternativa a acetai s'amentu de testimòngius in su navigadori.

Custa bisura parit cunfirmada de su garanti, chi at analizau is sinnalatzionis e at arrespostu chi in printzìpiu custa pràtica no andat contras a su regolamentu europeu, ma at annuntziau chi est studiendi su problema in manera de podi pigai una decisioni definitiva prus ainnantis.

Su cunsillu chi potzu giai deu si boleis sighi ligendi is noas de cussus giornalis sarvendi sa riservadesa de sa navigatzioni est de ddu fai impreendi una ventana de navigatzioni anònima e de dda serrai luegus apustis de sa ligidura, a manera chi cussus testimòngius no potzant essi impreaus po sighi sa faina bosta in su web. Sa navigatzioni anònima (o privada) est una funtzioni chi agatais in totu is navigadoris de oi. No cuat su chi faeis in s'arretza, ma impedit a is giassus de sarvai informatzionis de sa navigatzioni in sa computera (o su telefoneddu).

Cumenta

Categorias