Una bella die de is programmadores!

Una bella die de is programmadores!

Còdighe binàriu. Gràtzias a Gerd Altmann dae Pixabay
Gràtzias a Gerd Altmann dae Pixabay

Oe est sa die de is programmadores. Sa festa est connota a manera ufitziale in Rùssia isceti, in ue, rispondende a una regorta de firmas, su guvernu at detzìdidu de dedicare custa festa a is programmadores pro s'importu issoro a s'isvilupu de sa sotziedade. Sende chi is programmadores sunt una comunidade internatzionale, no est cosa istròlica a si fàghere is augùrios, mancari no siat die de festa ufitziale a foras de sa Rùssia.

Sa die seberada pro sa festa est su de 256 dies de s'annu. 256 est una potèntzia de 8 bene connota a totu is programmadores e a totu is tècnicos informàticos. In prus, est su nùmeru de balores chi si podent rapresentare cun 1 byte de 8 bit: su de 256 nùmeros, incumentzende de 0 est 255, in binàriu 1111 1111 e in esadetzimale 0x100. Su colore cussigiadu pro bistire in custa die est s'arbu, ca est su colore chi besset cun su balore màssimu (255, 255, 255) cando ddu rapresentamus impreende 24 bit, comente acuntessit in HTML.

Cummenta

Categorias