Un'àteru progetu chi agiudat sa chirca mèdica

Un'àteru progetu chi agiudat sa chirca mèdica

Folding@homeAmus giai chistionadu de unu progetu chi at agiudadu e agiudat a buscare una cura o unu vatzinu pro custu coronavirus chi nos at obligadu a abarrare in domo pro non nos ammalaidare. Esistit un'àteru progetu de càrculu distribuidu chi est donende un'agiudu mannu e at atiradu medas voluntàrios.

A custu progetu ddi narant Folding@home e at publicadu una pàgina in ue ammustrat sa chirca sua.
Contribuire a custu progetu est fàtzile meda. No impreat BOINC comente Rosetta@home, ma sa manera de ddu installare e esecutare non càmbiat meda. In custu momentu, est a disponimentu isceti pro elaboradores, ma unu programma cliente pro telefoneddos at a torrare in su benidore. 

Totu su chi depides fàghere est a ddu Iscarrigare in s'elaboradore, isseberende su sistema operativu bostru, e dd'installare.
Chi bolides, podides creare unu contu, ma si podet contribuire fintzas comente a impitadores anònimos. Sa fotografia a bàsciu ammustrat su programma printzipale. Cando s'istadu (status) in su pannellu a manu manca est "Online" non depides fàghere àteru: su programma at a iscarrigare is unidades de traballu e ddas at a elaborare a manera automàtica. Cando is resurtados sunt prontos e s'elaboradore est connètidu a Internet, ant a èssere imbiados a su serbidore de Folding@Home. De sòlitu non nch'est bisòngiu, ma si bidides "Paused" comente in sa fotografia (a manu manca, cun fundu grogu), depides fàghere clic subra a "Fold" pro incumentzare su càrculu.

Interfàtzia de FAH. Faghe clic pro ismanniare.
Interfàtzia de F@H. Faghe clic pro ismanniare.

Cummenta