Comente ascurtare is cantzones in Youtube cun s'ischermu istudadu

Comente ascurtare is cantzones in Youtube cun s'ischermu istudadu

Youtube in Firefox

A chie no acontesset ònnia tanti de tènnere gana totu in unu de ascurtare una cantzone e non dda tènnere in sa colletzione de branos de su telefoneddu o in su ligidore de MP3? Cando custu sutzedet, sa prima idea chi benet in conca est de dda chircare in Youtube, giai chi oe in die ddoe at de totu a intro. S'infadu però est chi dae una pariga de annos a oi, Youtube non permitit de sighire ascurtende unu branu cando s'ischermu de su telefoneddu est istudadu, si non tenimus sa versione Premium. Dae cando custu lìmite esistit sunt essidos a pìgiu unos cantos mètodos pro ddu bìnchere. Inoghe nde biemus unu fàtzile fàtzile.

Cumentzamus narende chi custu dd'apo proadu in Android isceti. No isco si funtzionet in iOS.
Sa prima cosa chi bos serbit est a installare Mozilla Firefox. Dd'agatades in su Google Play Store e, creo, fintzas in sa Huawei App Gallery. No isco si custu mètodu funtzionet cun s'app de YouTube o cun àteros navigadores, ma impreare Firefox tenet unu bantàgiu in prus: ddoe podides pònnere su cumplementu uBlock chi blocat totu cudda publitzidade infadosa me is vìdeos de Youtube.

Una borta installadu Firefox intrade in su situ de YouTube e chircade sa cantzone chi bolides. Faghide·dda incumentzare e a custu puntu istudade e torrade a allùghere s'ischermu. S'iscurtu est firmu, ma ais a bìdere una notìfica de Firefox chi narat chi unu situ amegat de ammustrare cuntènnidu multimediale. Incarcade s'iconedda "sona" e sa cantzone at a torrare a incumentzare. A custu puntu podides fintzas istudare s'ischermu, sarvende unu pagu de càrriga de bateria e pònnere su telefoneddu in butzaca chene arriscare de abèrrere àteras app pro faddina.

 

Schermada de blocu cun sa notìfica de Firefox

 

Etichetas

Cummenta