RoadSharing.com serrat

RoadSharing.com serrat

S'annùntziu in su giassu ufitziale

RoadSharing, servìtziu de autostop in lìnia pro ismenguare s'ispesa de biàgiu e prodùere prus pagu incuinamentu, at a serrare su 30 de cabudanni de su 2021. Dd'ant comunicadu cun unu messàgiu de posta eletrònica e su situ web puru ammustrat s'annùntziu in artu.

RoadSharing est unu progetu toscanu, nàschidu in su 2008 in tempus de crisi econòmica comente agiudu pro biagiare ispendende prus pagu dinari e ismenguende sa produtzione de CO2 dèpida a is emissiones de is veturas. Unu biagiadore podiat pònnere un'annùntziu in su giassu pro ofèrrere su logu in sa vetura sua. Àteros biagiadores podiant insandus fàghere su tretu in pari cun issu in càmbiu de sa parte issoro de s'ispesa de biàgiu.

Mancari a su tempus esseret bastante connotu, in sa retze est fàtzile a si nde iscarèssere fintzas de is mègius progetos. Difatis me is ùrtimos annos BlaBlaCar, progetu frantzesu prus betzu de una pariga de annos, est resèssidu a si fàghere connòschere mègius, at isvilupadu s'app pro su telefoneddu e at tentu meda prus atentzione dae su pùblicu. A nàrrere sa beridade, deo puru mi ddu fia iscarèssidu ca pro chircare passàgiu in vetura a foras de su territòriu italianu ddoe at servìtzios chi funtzionant mègius.

Non connoschimus is resones de sa detzisione de serrare su progetu, ma podimus immaginare chi servìtzios che custu apant sunfridu meda in custos duos annos de pandemia, in ue est istadu difìtzile biagiare e nemos si fidaiat a abarrare in una vetura cun gente disconnota.

Etichetas

Cummenta

Categorias