Comente funtzionat su sistema IT-Alert? Faghet a dd'istudare?

Comente funtzionat su sistema IT-Alert? Faghet a dd'istudare?

S'avisu

Sa die 30 de làmpadas de ocannu amus retzidu totus unu messàgiu de allarme de proa de unu sistema chi ddi narant "IT-Alert". Calicunu si nd'est atzicadu, calicunu infadadu, àteros dd'ant serradu chene pensamentos, ma est de interessu a castiare comente funtzionat custu sistema, chi paret bastante invasivu?

Sa primu cosa chi amus bidu est chi pro funtzionare non boliat nissuna app noa e bos potzo giai pònnere in assèliu: nissuna app est istada installada chene bos domandare su permissu.

Sa tecnologia impreada pro custu sistema difatis no est noa, ma naschet cun su sistema GSM (sa segunda generatzione de telefonia mòbile, o 2G) e sighit a èssere a disponimentu in totu is sistemas de telefonia chi amegamus de impreare fintzas oe in die. Ddi narant Short Message Service-Cell Broadcast (SMS-CB, Servìtziu de messàgios curtzos a ispainadura de tzella).
Is messàgios sunt fatos cunforma a unu formadu chi ddi narant Common Alerting Protocol (CAP, Protocollu comunu de avisu), unu standard chi permitit a prus tipos de dispositivu de lèghere is pròpios allarmes.

Comente forsis ischides giai, su sistema de comunicatzione mòbile est frunidu a traessu de unas cantu antennas chi formant prus tzellas chi ammantant su territòriu, creende su "campu" de sinnale. Su telefoneddu s'acàpiat a sa tzella chi coberet su puntu in ue s'agatat. In sa làcana intre prus tzellas, sèberat sa chi dd'imbiat su sinnale prus forte in manera automàtica: s'impitadore non s'acatat de nudda, mancari siat faeddende.

SMS-CB permitit de imbiare messàgios de emergèntzia o de utilidade pùblica a totu is telefoneddos acapiados a una o prus tzellas, cale si siat s'operadore issoro. Su sistema tenet su bantàgiu de pòdere èssere impreadu pro arribare a persones medas in unu tempus limitadu e de non bòlere datos in prus de is impitadores, ca bastat chi tèngiant unu telefoneddu allutu. Su sistema duncas no est prus invasivu de sa riservadesa de cantu no siat sa simpri propiedade de unu telefoneddu.

No ischimus ancora pro ite at a èssere impreadu custu sistema IT-Alert, cunsideradu chi su servìtziu ddu manìgiat sa Protetzione Tzivile. S'orròliu de calicunu est chi nd'abusent ònnia borta chi ddoe at un'alerta mèteu, giai chi in Sardìnnia nche nd'at medas pro de badas in s'ìnteri de s'annu. E duncas calicunu pregontat si faghet a inniorare custos avisos. Sa risposta est eja e est puru fàtzile.

In Android bastat a andare in "Impostazioni" > "Suoni e Vibrazione" > "Altre impostazioni" > "Cell broadcast". In cue podimus seberare cales tipos de notìficas bolimus bìdere e si su telefoneddu depet sonare e/o vibrare, comente biides in s'immàgine. Su cussìgiu miu, comente si siat, est de no istudare custas notìficas e de bìdere comente at a funtzionare su servìtziu, giai chi at a pòdere èssere impreadu pro avisos de importu.

Impostatzionis de is notìficas a spainadura de cella
Impostatziones de is notìficas a ispainadura de tzella

 

Etichetas

Cummenta

Categorias