Proendi Haiku R1/Beta3

Proendi Haiku R1/Beta3

Haiku R1 Beta 3 in VirtualBox

Comenti eus biu, Haiku est arribau a sa de tres versionis beta e comenti dònnia borta apu decìdiu de dda proai, innantis in una màchina virtuali e, si su funtzionamentu parit bastanti bonu, in un'ordinadori reali.
Apa a chistionai innoi de sa proa mia asuba de una màchina VirtualBox.

VirtualBox no tenit assètius ni po Haiku, ni po BeOS, ma si podit creai una màchina cun sceberus generalis po "àterus sistemas". Haiku no bolit resursas mannas po funtzionai. Si podint sighi is cunsillus in sa pàgina de is notas de versioni: su mìnimu est pagu cosa ma mellus, po s'esperièntzia cosa mia, a tenni assumancu 1GB de memòria RAM.

Po fai una proa lesta, su sistema fait a ddu impreai in modalidadi Live, ma deu preferu a dd'installai poita ca custu mi permitit de cumprendi si su sistema sighit a funtzionai beni apustis de ai manigiau unu pagheddu is programas installaus, assètius de funtzionamentu etc. S'installatzioni sighit a essi fàcili, pruschetotu po is chi tenint giai esperièntzia cun Linux o fintzas Windows, sendi chi s'ùnicu passu crìticu est su sceberu de su discu/partitzioni innui dd'installai. Comenti sa proa dd'apu fata in una màchina virtuali cun unu discu creau ad hoc, no nc'est perìgulu de fai dannu cun custu sceberu. Minudas de custu protzedimentu ddas agataus in sa ghia de installatzioni ofitziali.

Fata s'installatzioni, su sistema est prontu po s'aviu, chi est ancora lestu meda. Teneus a disponimentu HaikuDepot po manigiai s'installatzioni de programas, scarrighendi-ddus a manera automàtica comenti faeus cun una calichisiat butega/manigiadori de pachetus me in unu sistema Linux, in su Microsoft Store de Windows o in Google Play.

Is programas no funt ancora medas, ma podeus essi segurus chi nci-nd'ant a essi de prus, a pagu a pagu, sendi chi sa libreria POSIX de su sistema at a permiti de ndi bitiri una variedadi manna de Linux, BSD e àterus. Ddoi at, comentisisiat, totu su chi abastat po un'impreu generali de s'ordinadori, prus unus cantu trastus de interessu po su svilupu.

Sa compatiblidadi cun is dispositivus est de biri cun una proa asuba a dispositivus berus, ma bolit nau chi cun is chi teneus a disponimentu cun VirtualBox totu parit funtzionendi beni: si podeus acapiai a s'arretza e ascurtai su sonu chena problemas. Su prus problema mannu chi teneus cun custas màchinas virtualis est sa farta de is Guest Additions, chi permitint una mellus integratzioni cun su sistema principali, pruschetotu cun su schermu e su sorigheddu. De interessu mi parit fintzas sa disponibilidadi de unu nùmeru mannu de pilotas po imprentadora, gràtzias a su progetu Gutenprint, chi est a disponimentu po Haiku giai de diora. Prus cumplicau at a essi s'impreu de dispositivus prus specìficus, incumentzendi de is digitalizadoris - problema chi, comentisisiat, teneus ancora cun Linux, mancai in medida minori me is ùrtimus annus.

Su sistema parit meda prus stàbili de sa versioni passada. M'est acuntèssiu de ddu biri blocau sceti candu s'impreu de memòria s'est acostau a su màssimu a disponimentu, incapas po unu problema cun su manìgiu de sa memòria virtuali.

Seu in generali cuntentu de s'esperièntzia cun custa versioni noa e no biu s'ora de dda sperimentai fintzas in un'elaboradori reali. Ant fatu beni, a parri miu, a sighi svilupendi-ddu po s'architetura x86, impari cun sa x86_64, poita ca su sistema est lèbiu meda e duncas at a essi unu sceberu bonu po elaboradoris prus bècius candu ant a sparessi is sistemas Linux a 32 bit.

Cummentus

Submitted by zuMi (not verified) Lun, 30/08/2021 - 16:26

Cumentu
Custa est bella meda!
Seu unu bèciu impreadori de BeOS, de su 2002 a su 2008, agiumai, candu m'est mortu s'elaboradori chi tenia, e fia giai impreendi Haiku po una chemu de annus, e unas cantu conas chi agatas in su sistema ddas apu fata deu.
Po una dexina de annus seu stètiu unu pagu atesu de custu sistema, sa "bida berdadera" at suciau totu su tempus fasiu chi tenia, e immoi chi mi seu ammatucau (po no nai imbeciau) e tengu unu pagu de tempus in prus mi seu acostiendi torra a su primu amori.

Apu de pagu inghitzau a bortai su sistema in sardu, ambas is bariedadis, e sendi solu est una faina unu pagu trabballosa ma no est unu problema, ti bolia preguntai si teniast carchi cunsillu, mancai a suba de is ainas po traduiri unu sistema intreu.
Po sa LSC teneus su CROS + LibreOffice e creu chi est bastanti bonu, ma no acivit cun su campidanesu, o po nai mellus, no mi agatu beni a ddu impreai cun sa bariedadi de giossu.
E in prus, mancai sciu is verbus e is fueddus, ònnia tanti m'agatu deu e totu chi sa grammàtica impreada no est bona, giai ti-ndi at a essi agatau, in capas prus chi unu curretori SRO tòcat a ddu imparai e bò! ;)

Ita nai de prus, t'apu a sighiri in su benidori, est stètiu diaderus unu spantu mannu agatai unu blog in sardu chi allegat a suba de Haiku.

Saludi e trigu, e tapu de ortigu ;)
Submitted by Sardumàticu Lun, 06/09/2021 - 22:16

In reply to by zuMi (not verified)

Cumentu
Saludi Zumi e gràtzias po su cumentu cosa tua. Cumprendu beni sa cosa de sa "bida berdadera" giai chi deu puru po unus cantu annus no apu fatu agiumai nudda a foras de su traballu.
Imoi seu curiosu: cali funt is cosas chi as fatu tui po Haiku? Comenti biis, est unu progetu chi mi praxit meda, ma deu no apu mai impreau BeOS e su contributu miu est sceti su de ddu spainai pagu pagu.

Po cantu tocat is ainas, dipendit de comenti bolis scriri. Ddoi at su CROS po is variedadis, chi agiudat a ponni is fueddus a norma, ma no est cunforma a sa proposta de ortografia campidanesa (Arrègulas e evolutzioni). Unu disìgiu chi tenia deu s'annu passau fiat de programai una cosa pretzisa a su CROS ma unu pagu prus sofisticada, in s'incomentzu incentrau asuba de sa norma campidanesa e apustis cun sa possibilidadi de sceberai sa variedadi. A dolu mannu perou tèngiu pagu tempus e àteras prioridadis.
Una cosa de importu est a circai de afortiai su glossàriu informàticu. Ddoi at propostas in sa Wikipedia sarda, me is memòrias de Sardware e fintzas in materiali bèciu, comenti custu: https://web.archive.org/web/20120427021823/http://www.comitau.org/Mangaras/informatigu/index.php
Seu cuntentu meda, comenti e chi siat, de sciri chi as decìdiu de furriai Haiku in sardu. Nara-mì candu fait a ddu proai, ca ndi bogu luegus un'articuleddu.
Submitted by zuMi (not verified) Mar, 07/09/2021 - 23:01

Cumentu
Ita apu fatu? Conas sceti, in s'arretza ddui fiat giai un'arcivu de conas vetorialis in SVG fatas de unu fulanu, McClintock mi parit, ma ddui fiant unas cantu ca no mi praxiant e cun sa spera de ZetaOS tandu ia inghitzau a imparai s'impreu de Illustrator e ia pubbricau su "set" cosa mia, chi fiat bastanti nodiu in sa comunidadi, italiana e furistera.
Candu nd'est bessiu su formau natiu HVIF apu imparau torra a disinnai cun su trastu de sistema, Icon-O-Matic, e ia disinnau conas medas ( cun manìgius però, Sketchup mi agiudesit meda ;D ) , tenia unu giassu ma no ddui est prus, agatas unu "sprigu" pesau de carchi bodali in custa posada
https://rawgit.com/HaikuArchives/ZumisIcons/master/myhaiku/
e oindì ddas podis agatai me in su sistema, cummenti in sa barra de is ainas, e in su giassu de Haiku OS
Mi lastimu de mei e totu ca no tengu sa capacidadi de scriri còdixi, mancai carchi sciollòriu in yab-basic e bash, chi no est programmai ma cussu giai ddu scis ;), apu scarrigau duzinas de liburus de python ma no mi seu mai postu diaderus
Seu lòmpiu a metadi de sa furriadura de su sistema, ma ddui funt ancu is aplicatzionis allenas, tocat a nai chi medas bortas m'agatu chi unu "traducente" scerau in antis no mi praxit prus e torru a coa po ddu scriri torra, no est unu sistema chi acivit meda ^^; però candu at a essi ti ddu apu a fai sciri, a cabonu mannu chitzi

Cumenta