5000 firmas regortas pro su domìniu .srd

5000 firmas regortas pro su domìniu .srd

.srdBos apo giai chistionadu de sa batalla pro su domìniu .srd. In custu ùrtimu mese, cun una presèntzia prus manna in is retzas sotziales, prus che totu Facebook, Andrea Maccis e is àteros promovidores sunt resèssidos a fàghere cumprèndere a gente meda su sentidu de custa recherta, bene resuminada in s'islogan "Pesaus a solus sa màgini nosta cun su domìniu .srd", arribbende a 5000 firmas in sa petitzione, metade de su caminu pro 10000 chi est sa punna.

A custu resurtadu mannu sunt lòmpidos ammustrende chi sa Sardigna est a fitianu rapresentada male o innorada de sa publitzidade, fintzas in cuntestos comente sa produtzione de binu, in ue sa Sardigna non timet su cunfrontu cun àteras regiones de su mundu. Forsis is sardos ant inghitzadu a cumprèndere chi depent èssere issos a pensare a sa prosperidade de s'ìsula issoro sena abetare sa limòsina de s'istadu o de aziendas allenas? Pensende·nche, su domìniu .srd est unu trastu de importu chi non nos costat nudda.

Sighimus duncas a firmare e a pedire a is amigos e connoschentes de fàghere sa pròpiu cosa, ca depimus arribbare a 10000.

https://www.change.org/srd

Etichetas

Cummenta

Categorias